Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hun vermogen omgeslagen bibliotheekbelasting !). De stad is echter bevoegd dit minimum te overschrijden. Deze gelden mogen alleen ten behoeve van voor ieder kosteloos toegankelijke bibliotheken worden bestemd.

Op straffe van een boete van hoogstens 500 dollar, is ieder gemeentebestuur verplicht de bepalingen der wet op te volgen. In twee gevallen is vrijstelling toegestaan. (I) Wanneer er ter plaatse een bibliotheekvereeniging bestaat, wier inkomen, desnoods aangevuld door stedelijke subsidies, het in de wet uitgedrukte minimum bereikt, en deze bibliotheek geheel kosteloos voor ieder toegankelijk is. (2) Wanneer den gemeenteraad de oprichting ongewenscht voorkomt en aan een in dezen zin genomen besluit publiciteit wordt gegeven, zoo is de gemeente voor den tijd van één jaar van de oprichting vrijgesteld.

Deze laatste bepaling heeft de strekking, iedere onverschilligheid voor het biblioheekvraagstuk tegen te gaan. Wanneer toch door nalatigheid dit besluit niet genomen wordt, zoo is de gemeente verplicht tot de oprchting over te gaan, öf zij vervalt in de bovengenoemde boete.

Ook valt op te merken, dat deze regeling het systeem volgt: «één stad, één bibliotheek», en het systeem der reizende bibliotheken is buitengesloten.

In Ohio zien wij in 1898 een wet aangenomen, waarbij aan plaatsen tusschen 5000—10000 inwoners de volgende verplichting wordt opgelegd. Indien daar geen bibliotheek bestaat, die geheel door de gemeente wordt onderhouden, doch wel een bibliotheek-vereeniging, zoo moet de Local Board of Kducation een jaarlijksche belasting heffen van niet minder dan '/j0 en niet meer dan 5/l0 mill op den dollar, en de opbrengst daarvan ten gebruike afstaan aan het bestuur dier bibliotheek-vereeniging.

411. Het is hier ook de plaats, melding te maken van het zeer uitvoerig berekende plan voor een systeem van staatsvolksbibliotheken in Oostenrijk, uiteengezet door A. Schubert. -)

Hij verlangt door tusschenkomst van den staat voor ieder schooldistrict een eigen «Volksbildungsbüchereiï, in Oostenrijk ten getale van 13.945, evenredig verdeeld over het land naar gelang der bevol-

1) Ongeveer 15 dollarcent op 1000 dollar belastbaar vermogen. LI. 1895, p. 242.

s) Zie LJ. 1897, p. 261.

:') A. Schubert, Zur Frage der Errichtung von staatlichen Volksbiichereien in Oesterreicli. Brünn, 1901.

Sluiten