Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

413 Ten slotte. Aan het einde van dit overzicht vragen wij ons af, wat ten onzent op dit terrein geschied is en geschieden kan.

Wat geschied is laat zich in enkele woorden vertellen.

Van staatswege werd tot heden voor het volks-bibliotheekwezen niets gedaan: noch in den vorm van subsidies, noch in den vorm van eenige algemeene regeling. Voor wetenschappelijke en studiebibliotheken worden belangrijke bedragen bestemd, echter onevenredig hoog aan hetgeen daar gepraesteerd wordt.

Van gemeentewege zien wij één Universiteitsbibliotheek, enkele belangrijke stadsbibliotheken (Haarlem, Arnhem) en één openbare

Volksboekerij (Rotterdam) onderhouden')• Wat aan subsidies wordt verstrekt laat zich niet uitrekenen, de jaarlijks gepubliceerde statistische overzichten der gemeentefinanciën verspreiden dienaangaande geen licht. 2) Dat deze sommen beduidend zouden zijn,

weerspreekt de ervaring.

Van de zijde van vereenigingen zien wij verscheiden goedbedoelde pogingen in het werk gesteld : de beste voorbeelden zal men vinden in Amsterdam, bij de bibliotheek van de afdeeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, doch vooral in de bijzondere bibliotheek-vereenigingen te Dordrecht en Groningen. Een reizende bibliotheekdienst bestaat in Avelte (Dr.)

Onderhouden van de zijde van particulieren, is de bibliotheek van «Ons Huis» te Amsterdam wel de beste stichtingsbibliotheek te noemen.

Daarnaast bezitten wij twee zeer gunstig bekend staande gesloten Leesmusea: te Amsterdam en Rotterdam, terwijl de vakvereenigingsbibliotheek der Alg. Ned. Diamantbewerkers Bond zeer te roemen is. Naar buiten echter werken deze leesgelegenheden niet.

414. Zeer moeilijk, en deels ook noodeloos is het, thans reeds te willen aangeven, wat ten onzent zou kunnen geschieden. De instelling is bij ons nog bij lange niet zóó rijp, nog in de verste verte niet zóó opgenomen in het volksleven, dat een omlijning mogelijk zou zijn. Allerminst wanneer wij vragen naar regeling van

de zijde van het openbaar gezag.

Daarbij komt, dat de gemeentewetgeving ten onzent een verouderde is; daarin geen plaats is voor samenwerking van parti-

i) Sinds een zestal jaren wordt in Amsterdam over een gemeentelijke volksbibliotheek beraadslaagd.

') Centaal Bureau voor de Statistiek. Bijdragen tot de statistiek van Nederland,

Statistiek der gemeentelijke- en provinciale financiën.

Sluiten