Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Golgotha voor ieder bourgeois, iederen verfijnden wellusteling. J

II.

Ik zal ze nooit vergeten, die avonden in den ChatNoir, met al vrouwen, los en charmant, van een tartende, uitdagende zinnelijkheid en daar vrienden rondom verloren in zang en gesprek, liefde-gemonkel en altijd vol geestdrift en idealiseering van iederen hartstocht en iedere smart. Dien eersten avond na den phantoom-brand van Parys, hoorde ik voor 't eerst de straatzangers, de liedjes-weemoedigen, de snaaksche hekelende wijsjes, van eenvoud en zangerigheid o , droef en stil als een herfstneveling in bosch; klagelyk als mandoline-ballade, streelend als harpmelodietjes en lokkend, lokkend als fluit-toontjes. En

Zrl.Mont?ya; uet zyn lyriek en zyn weeke stem»

1 sentimenteele buien en zyn lancet-prikkerige satyre. En tusschen de silhouetten van Rivière weer zangzang van de straatmeid en den souteneur, van de kroeg en het bordeel, van kansel en politiek leven, wrang, spottend, fel, schrynend en toch zoo wee, zoo droef zoo vol van echte menschelykheid.

Nooit is mij de angstige en duistere geheimzinnigheid van het misdadige en hoereerende leven zoo geopenbaard als in die simpele wijsjes. - Later wam Bruant met eigen doorleefde verschrikkingen van het moord-straatroovers- en bende-leven der Parysche misdadigerswereld, en ik dacht toen, nog

Sluiten