Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBROKEN LICHT, DOOR E. S.

Een waarlijk diep-voelend, een écht kunstenaar, een groot werker, wykt voor niets en voor niemand. Een waarljjk machtig kunstenaar schept liever felle vijandschap om zich heen, door de genadelooze onafhankelijkheid van zijn trotsch woord en de potentie van zijn overal indringend ontleden, dan dat hij, om hostiliteit en venjjn-aan vallen te ontgaan, bukt of eigen ziel in vervalschende oordeels-verslapping verminkt. — Men zou zoo kunnen zeggen, dat een werkelijk groot kunstenaar eerst dan volkomen zyn kracht en innerlijke schoonheid toont, als hij, dwérs door vijandige kritiek, miskenning, afgunst, verminking van werkuiting, haat en spot en smaad, in rustige zelfbewustheid, ongestoord der menschheid of zjjn land z'n arbeid blyft geven, alsof hij juist niets dan ontroebele waardeering en eerlijke bewondering had ondervonden. Niets doet uit ny dgeziekte-vijandschap meer beven van gramschap dan gesloten kracht. 'tWas een heerlijk tartend woord van Zola, toen hij na pompeuze afmaking van al z'n scheppingen, na ontrafelenden kletspraat over de »slechtheid.

Sluiten