Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOEKENDEN,

DOOR SAMUEL GOUDSMIT.

7~J °°als ik liefheb den herfst in ieder zijner wonder/j ontroerende natuur-geruchten, in zijn weemoedsgryze tonen en in z\jn bloedroode blad-glansingen, in zyn goud-doorwasemde hemel-misten en in zyn zilver-yle lichtspelingen,zoo heb iklief de Joodsche ziel, de wezenlijk diep-gevoelige Joodsche ziel, doorstormd van woeste droomen, maar ook verteederd tot 't uiterste, van stillen weedom en mymer-zang.

En zoo banaal van realistische vlakheid kan in het kleine Joodsche leven niets zijn, of altyd weer gloort er een schynsel van verheiligende innigheid doorheen, door geen smart, vrydenkery, spot of cynisme te dooven. Het kinder-herinnerings-leven bergt het gaafste geluk. En zooals ge, na vele jaren, een buurt rondtrekt, waarin ge als kind gewoond hebt, en alle dingen terugziet, wel verouderd, gebukt, verknaagd en aangevreten door den tijd, maar toch met iets wonderlijk intiems en eigens, dat door alle vergroeiing en ontreddering heen, dadelijk gaaf en ongeschonden tot uw diepste wezen terugkeert, zoo leeft ge ook na, in uw bestaan-als-man, uw heel klein jeugd-leven, vol droef-

13

Sluiten