Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAAF VAN J. F. VAN DRUTEN TE SNEEK.

MEIJER NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN

UITGEGEVEN OKDER TOEZICHT VAN

Mr. Dr. H. J. ROMEIJN.

lste Bundel, 10 de druk, ed. 1 Febr. 1906, geheel vernieuwde editie. 071 blz., geb. /' 2,25.

2de Bundel, ed. 1 Febr. 1904, geheel vernieuwde editie, 050 blz., geb. f 2,25.

„Met groote ingenomenheid maken wij melding van de verschijning van een nieuwen (lOen) druk van den Eersten Bundel der bekende verzameling Meijer, Nederlandsche Staatswetten, in lateren tijd en ook thans uitgegeven iMider toezicht van Mr. H. J. Romeijn.

Wij die sinds vele jaren deze verzameling nagenoeg dagelijks gebruiken, kunnen eenigszins gerechtigd worden geacht hare deugdelijkheid te beoordeelen. i" im iiroml t'tiii r——— —, niet te verklaren dat

, i/-

én wat volledigheid bet re nimmer lieeft teleurges vervanging van inind er — Meijer's StaatsA

De thans verschenen schaft onder meer in di

i .. r i

(ingaat deze uitgave ons >k wenschen dat ter lingen — en die zijn jik werden genomen.

ri 11. is bijgewerkt, ver2n, do jongste wijziging g van Provinciale- en

oer L/ager unuerwijswe 6 *■

Gemeentewet, in elk opzicht alles wat men weusciien kan.

Weekbl. Burg. Admin.

„Wij verheugen ons altijd, wanneer wij een nieuwe uitgaaf van dezen bundel ontvangen. Van alle verzamelingen van onze wetten is zij ongetwijfeld de handigste; zij is degelijk en vertrouwbaar. Wij kunnen haar niet genoeg aanbevelen.

Voor een zoo omvangrijk werk (671 bladz.) is de prijs, f 2,25, spotgoedkoop. Zelfs kan men bij 'inruiling van een vroegeren druk den nieuwen (lOden druk) bekomen voor f 1,50. Billijker kan het wel niet."

Tijdschr. Admin. Recht.

„Een tiende geheel vernieuwde druk, bijgewerkt tot 1 Februari 1906, is verschenen van Meijer's Nederlandsche Staatswetten, het bekende boekje van J. F. Van Druten te Sneek, dat tegenwoordig door Mr. Dr. H. J. Romeijn wordt bewerkt. Deze steeds weer uitgebreide bundel, tegenwoordig gevolgd door een tweeden, die voornamelijk bevat wat men sociale wetten zou kunnen noemen, blijft een der handigste uitgaven op dit gebied."

Alg. Handelsblad.

Teneinde de koopers der beide deeltjes op gemakkelijke wijze een bijwerking te verschaffen, is 15 Maart 1907 een SUPPLEMENT verschenen waarin de na de verschijning vastgestelde veranderingen of' nieuwe toepasselijke wetten en besluiten zijn opgenomen, prijs 50 Cts; tur vervolger vellen zoover verschijnende worden'bij inteekening tegen slechts 5 BSrcents per vel druks geleverd. Men gelieve zich te laten inschrijven bij ikö-den Boekh., of bij den uitgever J. F. VAN DRUTEN te SNEEK.

LEGAAT Mr. J. A. SILLEM 1912

Sluiten