Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maximum dek heffing. aangifte.

V. Verdeeling der inkomens in klassen is geoorloofd, mits de verdeeling der lasten daarbij slechts weinig verschilt van die, welke bij toepassing van de in dit artikel gestelde regelen zou worden verkregen.

Afwijkingen van de regelen, onder III en onder IV gesteld, zijn geoorloofd, wanneer de bestaande verordeningen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, mits de verdeeling der lasten daarbij niet aanmerkelijk verschilt van die, welke bij opvolging van die regelen zou wordeii verkregen.

Maximum der heffing.

1. De heffingsverordening van den hoofdelijken omslag moet het maximum van het te heffen bedrag inhouden. M.v.B.Z. 28 Maart 1904 no. 2406, afd. li.li.; W.B.A. 2895 en 2925. In gelijken zin Prov. verslag Zeeland over 1903; W.B.A. 2925.

2. Een besluit tot wijziging of verlaging van den gewonen hoofdelijken omslag behoeft alleen dan ingevolge art. 232 der gemeentewet hoogere goedkeuring, wanneer bij de heffingsverordening het bedrag der belasting op een vast cijfer is bepaald, of men het bij de verordening aangenomen maximum wil overschrijden. Genist. 2440.

3. Bij verhooging van het maximum van den hoofdelijken omslag moet de geheele heffingsverordening opnieuw vastgesteld worden. Gemst. 2727.

Het is bekend, dat de Regeering met een wijzigingsbesluit, dat enkel de verhooging van het maximum bepaalt, genoegen neemt.

Aangifte.

Artikel 243, sub i.

4. Aan eene appellante, wonende te Zwolle, werd ontheffing verleend van den aanslag in den hoofdelijken omslag dezer gemeente over 1902, ofschoon zij zich op het beschrijvingsbiljet voor den hoofdelijken omslag had geplaatst in de eerste klasse. Ged. Staten overwogen: dat uit het onderzoek was gebleken, dat appellante's zuiver inkomen, in den zin van art. 7 der heffingsverordening, minder bedroeg dan f 450; dat geen bepaling der verordening er zich tegen verzet, dat de aanslag lager wordt gesteld dan waartoe de eigen opgaaf aanleiding zou geven, en evenmin tegen het niet-opnemen in het kohier van personen, die naar

Sluiten