Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat tot den twijfel aanleiding geeft of hier wel dagen van 24 uren bedoeld worden." M.v.A.

70. Bij de berekening van het aantal „dagen" moet men onderscheiden tusschen de forensen, genoemd sub '2°. en 3°., en die sub 4°. van art. 245. Eerstgenoemden zijn alleen dan belastingplichtig, indien het beschikbaar houden eener woning enz. of het verblijf gedurende meer dan 90 dagen plaats heeft, waarmede een onafgebroken termijn wordt aangeduid, welke dus ook de nachten omvat; voor het geval sub 4°. daarentegen is de aanwezigheid op meer dan 90 dagen voldoende, /.onder dat die 90 dagen achtereenvolgend behoeven te zijn of de aanwezigheid den geheelen dag behoeft te omvatten. Genist. 2682.

Gemeubelde woning.

Artikel 245, eerste lid, 2°.

71. „Slaan — vroeg men in het V.V. der le K. betr. het ontwerp der wet van 24 Mei 1897 (St.bl. no. 156) — de woorden „tot persoonlijke uitoefening" ook op de niet onmiddellijk voorafgaande uitdrukking „gemeubelde woning" ? Mocht dit niet het geval zijn, dan zouden groote bezwaren uit de bepaling voortvloeien voor personen, die een of meer gemeubelde vertrekken aan zich houden voor het geval zij zich eenige dagen in het jaar ergens ophouden; vooral ten plattelande kan deze bepaling tot plagerij en tot nadeel der gemeenten misbruikt worden."

Daarop werd geantwoord: „Gelijk reeds boven is aangeduid, slaan de woorden: „tot persoonlijke uitoefening van eene betrekking, beroep ot bedrijf" noch grammaticaal, noch naar de bedoeling, op de woorden „gemeubelde woning", üit de belastbaarstelling van voor persoonlijk gebruik gehouden vertrekken, waarin geen kantoor of bedrijf uitgeoefend wordt, zal wel geen plagerij ontstaan, daar de toepassing op gevallen, die wel niet zijn bedoeld, te gemakkelijk kan worden vermeden."

72. De redactie van het eerste lid, 2°., werd in het V.V. der le K. betr. het ontwerp der wet van 24 Mei 1897 (St.bl. no. 156) eenigszins onduidelijk genoemd. „Zal ook hij — zoo werd gevraagd — in de belasting bijdragen, die niet voor de persoonlijke uitoefening van een beroep, bedrijf of betrekking voor zich en zijn gezin eene gemeubileerde woning beschikbaar houdt, welke hy niet betrekt, bijv. omdat hij zich om gezondheidsredenen buitenslands moet ophouden of om andere redenen van tijdelijken aard" V

Volgens de M.v.A. Ie K. vond de Regeering de redactie niet onduidelijk. Zij schreef:

„Wie gedurende meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin eene gemeubelde woning in eene gemeente beschikbaar houdt, is er belastingplichtig, ook als hij ze in eenig jaar niet betrekt. Onbillijkheid schijnt

Sluiten