Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl het er niet toe kon afdoen, dat zij minder dan negent.g dagen in die woning doorbrachten, waar de wet aan het gedurende meer dan negentig dagen „beschikbaar houden" eener woning de belastingphchtigheid verbindt en zij immers gedurende het geheele dienstjaar beschik-

baar werd gehouden. .-jij

Ged. Staten oordeelden echter, dat de raad ten onrechte beide leden

van het gezin in den aanslag van die woning had betrokken daar in de wet wordt gesproken van het beschikbaar houden door den belastingplichtige, „voor zich en zijn gezin" en, naar hun oordeel uit deze tormuleering viel af te leiden, dat. hoe ook de bepalingen der hefhngsverordening ten deze mochten luiden, in elk geval de aanslag voor het beschikbaar houden eener woning alleen kan treffen het hoofd des gezins, al maakt ook het geheele gezin van die won.ng gebruik of al wordt zij ook voor het geheele gezin beschikbaar gehouden.

En daar zij in casu den broeder als het hoofd van het gezin moesten beschouwen, wezen zij zijne reclame van de hand, terwijl zij den aanslag van de zuster van het kohier schrapten. Prov. verslag Friesland over 1901; W.B.A. 2772.

84 Een krankzinnige, die in het gesticht „Oud-Rosenburg" onder Loosduinen werd verpleegd, was door deze gemeente voor een vol jaar in den hoofdelijken omslag aldaar aangeslagen. Daar zijne woning te 's Gravenhage echter voortdurend bij zijn gezin in gebruik bleet, overwogen Ged. Staten, toen namens bedoelden krankzinnige tegen den aanslac werd gereclameerd, dat hij niet geacht kon worden zijn hoofdverblijt naar Loosduinen te hebben overgebracht. Wel was hij, als hebbende te Loosduinen meer dan 90 dagen in het belastingjaar verblijt gehouden, aldaar belastingplichtig krachtens art. 245, 2»., der gemeentewet Zij verminderden dienovereenkomstig den aanslag tot op een derde. riov. verslag Zuid-Holland ovei• 1905.

85. Iemand, die een gemeubeld kasteel, enkel als curiosum beschikbaar houdt, kan hiervoor niet op grond van art. 245, sub 2°., gemeentewet aangeslagen worden. Genist. 2647.

86. Een reclamant was door den gemeenteraad van D. voor 412 gedeelten over een vol jaar in den hoofdelijken omslag dier gemeente betrokken, vermits hij naar 's raads oordeel gedurende meer dan 90 dagen te D. eene gemeubelde kamer in de hem toebehoorende hofstede voor zich of zijn gezin beschikbaar had gehouden.

Door reclamant werd hiertegenover ontkend, dat. deze kamer gemeubeld was, aangezien bij de ontruiming in het begin van het jaar slechts aanwezig bleef eene piano, welke bij die ontruiming niet kon worden geladen; verder werd door den gemeenteraad aangevoerd, dat de burge-

Sluiten