Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Ook al is het kohier in besloten vergadering vastgesteld, zoo moet daaraan toch de bij art. 264, laatste lid, der gemeentewet voorgeschreven publiciteit gegeven worden. En het recht tot inzage, dat een ieder aan genoemde bepaling ontleent, is niet beperkt tot den eigen aanslag van den belanghebbende, maar strekt zich over het geheele kohier uit.

Overigens is ook op het kohier van den hoofdelijken omslag, dat een besluit van den raad is, art. 72 gemeentewet toepasselijk, en in dit voorschrift ligt — gelijk reeds de Minister in antwoord op het voorloopig verslag deiEerste Kamer verklaarde — niet het verbod opgesloten om zelt afschriften te nemen (zie Franeken, Gemeentewet p. 216). Voorzoover dus de verordening op de secretarie zich daartegen niet verzet, moet ook het nemen van afschriften toegelaten worden. Gemst. 2471 en 2512.

32. Ingevolge art. 72 der gemeentewet kan een afschrift van het kohier, wanneer dit wordt gevraagd, door den burgemeester niet geweigerd worden. Gemst. 2647.

33. Het gemeente-bestuur is niet verplicht om het kohier van den hoofdelijken omslag ten behoeve der bedrijfsbelasting aan den hoofdambtenaar der directe belastingen op te zenden. Gemst. 2553.

34. Ingevolge art. 36, eerste lid, der wet op de bedrijfsbelasting zijn de gemeente-besturen gehouden toe te laten, dat door den inspecteur der directe belastingen of diens ondergeschikten afschrift van het kohier genomen worde. Tot het geven van een afschrift van het kohier is de burgemeester tegenover den inspecteur evenals tegenover ieder ander verplicht krachtens art. 72 gemeentewet, d.w.z. tegen betaling der daarvoor bepaalde leges. Gemst. 2316.

Sluiten