Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hoofdelijken omslag of andere directe plaatselijke belastingen, te verleenen aan hen, die niet het geheele belastingjaar in de gemeente verbleven, zoomede voor de beschikkingen op die verzoekschriften en voor de quitantiën van teruggave dier te veel betaalde belasting, werd door een gemeentebestuur van toepassing geacht op de mandaten boven de f 10, die voor deze teruggaven afgegeven worden.

Ten onrechte evenwel. De mandaten zijn als zoodanig, afgescheiden van de daarop te stellen quitantiën, aan het zegelrecht onderworpen; de vrijstelling voor de quitantiën sluit derhalve die der mandaten niet in zich.

Daar alle vrijstellingen als uitzonderingen strikt moeten worden toegepast, kon, al mocht het voormelde Koninklijk besluit genomen zijn om alle stukken betrekkelijk de daarbij vermelde ontheffing en teruggave van zegelrecht vrij te stellen, toch geene vrijheid gevonden worden om, nu daarbij de vrijgestelde stukken met name zijn genoemd en de mandaten daaronder niet voorkomen, deze onder die vrijstelling te begrijpen.

De vrijstelling, opgenomen in artikel 266 der gemeentewet, zooals dit artikel is vastgesteld bij de wet van 28 Juni 1881 (Stbl. no. 102), kon om diezelfde reden niet worden ingeroepen.

Er bestaat geene vrystelling van zegelrecht, welke op de bedoelde mandaten kan worden toegepast; derhalve moeten zij op gezegeld papier gesteld worden. Missive M. v. F. van 8 October 1885 no. 35; P. W. no. 7361.

5. Bij het onderzoek eener gemeenterekening over 1898 werd door Ged. Staten van Zeeland aangetroffen een op ongezegeld papier gesteld mandaat, strekkende tot teruggaaf van een bedrag van f 12.11 wegens ten onrechte betaalde directe belasting.

Bij hun verzoek om inlichting aan den Minister van financiën schreven Ged. Staten:

„Blijkens de decisie, onder no. 7361 in het P. W. opgenomen, zijn de mandaten boven f 10 voor teruggaaf van hoofdelijken omslag of andere directe plaatselijke belastingen aan hen, die niet het geheele dienstjaar in de gemeente verbleven, niet begrepen onder het Kon. besluit van 25 Juli 1882 no. 28, waarbij vrijstelling van zegelrecht wordt verleend voor de verzoekschriften om ontheffing of teruggave, zoomede voor de beschikkingen op die verzoekschriften en voor de quitantiën van teruggaaf dier te veel betaalde belasting.

„Het komt ons voor, dat evenmin het bovenbedoeld mandaat valt onder artikel 266 gemeentewet, waarbij de bezwaarschriften tegen den aanslag en de beschikkingen en kwijtingen betreffende de teruggave van ten onrechte betaalde belasting van zegelrecht zijn vrijgesteld."

Sluiten