Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwkundigen en de werktuigkundigen worden niet name genoemd) en voor personen. die eene hoogere positie wenschen in te nemen dan een gewoon werkman, wordt na den leertijd het bezoeken eener hoogere vaksclnk>] aa 111 «evolei i.

Eene leerwerk;,!,,',Is en ,,M„Üe,„l hel hezoek eener vakschool kan echter noodig zijn h, streken of vakken, waar de meesters geene of te weini* leerlingen opleiden

l)e fahrieksinspecteur Dr. Schuier, die meer het oog heeft op de fabrieksnijverheid, meent, dat de tweede weg - uitsluitend schoolbezoek — vaak wegens economische redenen niet kan gevolgd worden. doch reelzjdiyer kennis zou verspreiden en het tijdverlies door huiselijke diensten der leerlingen zou voorkomen.

Met zekere besclieidenlieid is gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het uiten van wenschen omtrent verbeteringen, veranderingen en aanvullingen. welke de feitelijke toestanden van het leerlingwezen noodzakelijk doen schijnen.

Het zwitsersche arbeiders-secretariaat te Zflrich verlangt:

'i. indien de „leer" bij een meester behouden blijft, dat er zekere (wettelijke) eis,hen gesteld zullen worden ten opzichte der geschiktheid om leerlingen op te leiden, aan welke een meester zal hebben te voldoen om leerlingen te mogen honden :

dat voorts „iet meer dan één leerling op iedere 5 volwassen werklieden gehouden zal mogen worden:

(Wij vragen ons af. waar, indien «lit wet werd. op den duur de knappe werklieden vandaan moeten komen.)

Omdat dit alles echter moeilijk is na te gaan en te contróleeren, zag men liever:

b. opheffing der „leer" bij een .neester en opleiding - voor alle eenigszins omvangrijke vakken — i„ leerling-werkplaatsen.

(Zie blz. 148 vlgg. voor het badenscl.e stelsel, dat in Zwitserland zeer I de aandacht trekt).

In ieder geval verlangt het A. S., dat door werklieden toezicht worde gehouden op de inrichtingen, waar leerlingen worden opgeleid.

De Handwerker- und Gewerbe-Verein te Basel verlangt:

Wettelijke regelin* van het leerlingstelsel, met verplichting tot het uitb t.d' n \<tn preiniën, en verplichting voor de leerlingen om 2 maal per week „rerdag het onderwijs in eene vakschool te volgen.

De Nationalrath E. Wild (St. Gallen) verlangt:

eene -roede regeling (bij de wet) der verhouding tusschen werkplaats en school:

Sluiten