Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwangsinnungen zullen kunnen worden vervormd, zonder dat aan do hierboven sub 1° en 2" vermelde voorwaarden behoeft te worden voldaan.

I>e beteekenis der Innungen voor het leerlingwezen is in de Novelle van 1K!>7 zeer belangrijk verminderd door het in het leven roepen der „Handwerkskammern , aan welke in het bijzonder de regeling van en het toezicht op het leerlingwezen is opgedragen (§ 103e G. ()>«"«'). Op de , Handwerkskammern" en de aan haar gegeven bevoegdheden zal hieronder nader worden teruggekomen: de daarop betrekking hebbende bepalingen der Novelle (§ § 103—10% G. O.»><"">) zijn nog niet iu werking getreden.

II. Het afsluiten van leerlingcontracten.

". Algemeene beschouwingen.

Het leerlingwezen bestaat algemeen in geheel Duitschland; overal \voi den in ongeveer alle ambachten — en steeds in de voornaamste bedrijven — geregeld leerlingcontracten in grooten getale afgesloten.

Eene uitzondering vormen alleen die ambachten, welke hetzij door de invoering der machines . hetzij onder andere invloeden zijn achteruitgegaan. De arbeider, die slechts eene bepaalde machine te behandelen heeft. leert de handgrepen in enkele weken, zoodat van een eigenlijken leertijd geen sprake kan zijn. Bij wevers en spinners komen dan ook zeer weinig leerlingen voor.

hen goede invloed op het sluiten van leerlingcontracten is in het algemeen uitgegaan van de Innungen. Uit alle streken van Duitschland wordt ons medegedeeld, dat bij de meesters der Innungen iu verhouding meer leerlingen zijn dan bij de daarbuiten staande patroons. I)e bepaling van § 100e V'. 3 der G. O.. volgens welke aan eene Innung, die zich op het gebied van het leerlingwezen verdienstelijk heeft gemaakt, het privilege kan worden verleend, dat alléén hare leden bevoegd zijn in het ambacht der Innung leerlingen aan te nemen zal echter aan deze omstandigheid niet vreemd zijn gebleven.

< 'uitrent het meer of minder voorkomen van leerlingcontracten in de verschillende ambachten bestaan voor Duitschland zeer belangrijke

') Dit privilege is tloor de Novelle vau 1S97 opgeheven, doch is aan dergelijke Innungen het vormen vau z.g. Zwangsinnungen, waartoe alte meesters moeten toetreden , gemakkelijker gemaakt.

Sluiten