Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Innung volgens § 92c bevoegd is, reglementaire straffen (in

het hijzonder geldboeten tot een maximum van 20 Mark) vast te stellen.

Gedrukte formulieren voor leerlingcontraeten zijn in het algemeen zeer gebruikelijk; slechts uit enkele kleinere plaatsen wordt ons bericht, dat formulieren zelden of niet voorkomen.

Uit alle deelen van Duitschland werd ons een groot aantal formulieren toegezonden. In den regel zijn deze opgesteld door de een ot andere corporatie (Innung, Gewerbeverein, of dergelijke); van den boekhandel afkomstige formulieren komen slechts een enkele maal voor. Onder de meest verspreide contracten behooren de volgende. welke hierachter in de bijlagen zijn opgenomen:

1°. Het formulier, door het „Verband deutsclier Gewerbevereine ') in zijne vergadering van September 1893 vastgesteld (bijlage V);

2°. Dat. aangekomen door de Gewerbekammern te Dresden, Chemnitz. Plauen en Zittau , hetwelk in geheel Saksen zeer gebruikelijk is (bijlage \ 1):

:?°. Het contract van het Innungsverband der duitsche kuipers-Innungen, eveneens in gebruik bij de smeden-, kleermakers- en schrijnwerkers-lnnungen en aldus liet meest voorkomende der van de Innungen afkomstige formulieren (bijlage VII).

Een geheel ingevuld en geteekend contract (formulier van het ( entralVerband deutscher Biicker-Innungen „Germania ) is hierachter als bijlage VIII opgenomen.

De Innungen, welke de schriftelijke afsluiting algemeen verplicht stellen, zijn uit den aard der zaak zeer rijk aan verschillende formulieren.

In enkele ambachten — kuipers, smeden, kleermakers, schrijnwerkers, bakkers, leidekkers, blikslagers en Schlosser — zijn de formulieren vastgesteld door het Innungsverband en dus in alle plaatsen dezelfde, in de overige ambachten bestaan slechts formulieren van

ij Het Verband deutscher (iewerbevereiue bestond iu 1896 uit 505 aangesloten vereeuigingen, hootdzakelijk gevestigd iu de uiet-pruisisclie lauden, met totaal 53033 lcdeu. Bijua de helft dezer vereeuigingen (241 niet 2441? ledeu) is gevestigd iu de zuid-duitsehe staten Badeu (80 met 6117 leden), Wurteniberg (100 met 8000 leden) en Beieren (61 met 10000 leden). Van de aangesloten pruisische vereeuigingeu zijn vui. vau belang de Gewerbevereine der provincie Nassau (7a met Ö555 ïeden).

Deze goed georganiseerde vereeuigiug, welke vele mannen van naam onder hare ledeu telt, heeft zich herhaaldelijk bewogen op het gebied van het leerlingwezen. In de algemeene vergadering van 25 en 26 September 1893 te AViesbaden, waarop liet formulier-contract werd vastgesteld, maakte liet. leerlingvraagstuk één der hoofdpunten van bespreking uit.

Sluiten