Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatselijke Innungen. Verder komt liet ook voor. dat de verschillende Innungen, in één plaats gevestigd, één model-contract aannemen, hetwelk dan dus voor allerlei ambachten wordt gebruikt.

I)e verschillende formulieren komen in hoofdtrekken zeer met elkander overeen. In den regel worden daarin de wederzijdsche verplichtingen uitvoerig omschreven en tevens de bepalingen der Gewerbe-Ordnung, betrekking hebbende op het leerlingwezen, in het contract afgedrukt, hnkele Innungsfonnulieren bevatten daarbij nog een uittreksel uit de Innungsstatuten, waarin liet leerlingwezen is geregeld.

Over het algemeen kan van de formulieren worden verklaard, dat zij niet zondigen door overmatige kortheid en bij de opsomming der verplichtingen van den leerling nog al eens tot in bijzonderheden afdalen. Als voorbeeld vermelden wij de volgende bepaling, voorkomende iu het contract van het Verband der Charlottenburger Innungen: ,.De leerling is verplicht door een behoorlijk en onberispelijk gedrag de welwillendheid der klanten en der leeraren van de vakscholen te verwerven en in het bijzonder aan de ei*chen der beleefdheid door eerbiedig groeten te voldoen. (!)''

Bij de schriftelijke afsluiting is de medewerking van een ambtenaar (notaris e.d.) niet voorgeschreven en ook nergens gebruikelijk. Wel komt het in de Innungen voor, <lat de voorzitter (Obermeister) het contract mede-onderteekent; dit schijnt o.a. te Berlijn veel het geval te zijn.

Kegistratie van het contract ter vaststelling van datum en inhoud heeft nooit plaats, evenmin worden de contracten bij de een of andere autoriteit gedeponeerd.

In de Innungen wordt het afsluiten der leerlingcontracten aan eene voortdurende controle onderworpen. De meesters zijn verplicht, de contracten te gebruiken, welke door de Innung zijn voorgeschreven. In vele statuten is voorgeschreven, dat een exemplaar van het contract aan het bestuur der Innung moet worden ingeleverd, en wordt aldus eene controle op den inhoud uitgeoefend. Voorts zijn in alle Innungen de patroons gehouden, het aannemen en ontslaan van leerlingen bij het bestuur aan te melden '). In een register, de z.g. „Lehrlingsstammrolle", worden ingeschreven: de naam van den leerling, de duur van den leertijd: in enkele Innungen ook het bedrag van het leergeld, zoo dit is overeengekomen , de datum van afloop van het contract en de uitslag van het door den leerling afgelegd examen. Veelal geschiedt de inschrijving van

') Ken formulier voor aangifte van leerlingen voor de inschrijving is hierachter als bijlage 1\ opgenomen.

Sluiten