Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beneden hel 'jemiddelde. Hoven het i/eniiddelde.

I

T

Ambachten. [Jaren. Ambachten. Jaren.

- 1 ————— '

Wevers 2.46 Glazenmakers 3.18

Mandenmakers --61 Kleermakers 3.22

Brouwers 2.6 < Banket! >akkers .... 3.22

Bakkers 2.80 Steenhouwers 3.23

Barbiers \ 2.80 Schoenmakers .... 3.25

Slagers 2.85 Schrijnwerkers .... 3.25

Molenaars 2.86 Smeden 3 25

Metselaars j 3.02 Kuipers j 3.26

Timmerlieden J 3.08 Sclilosser 3.31

Wagenmakers i 3.06 Zadelmakers 3.31

Schilders 3.31

Draaiers 3.35

Blikslagers 3.49

Boekbinders 3.52

Behangers 3.5<

Pottenbakkers . . . . 3. <8

Boekdrukkers 3.84

Horlogemakers .... 3.89

Voor alle ambachten te zamen 3.12 Slijpers i 3.92

I

Bij de meeste belangrijke ambachten verheft zich dus de gemiddelde duur van den leertijd boven liet normale en bedraagt hij van boven de 3 tot 4 jaar. De door ons verkregen opgaven (van 3—4 jaar) worden door «leze statistiek volkomen bevestigd.

Voorts mag ook op de overeenstemming van deze statistiek met die betreflende liet aantal leerlingcontracten in de verschillende ambachten worden gewezen. De ambachten, welke ten aanzien van het aantal leerlingen in verhouding tot dat der meesters en van het aantal meesters mei leerlingen in verhouding tot alle meesters, zich boven het normale verheffen — d. z. volgens de opgave op blz. 73: boekdrukkers, Schlosser, banketbakkers, blikslagers, behangers, schilders, steenhouwers, barbiers, boekbinders en pottenbakkers — komen, met uitzondering alleen van <1*. bnrbi«r», ook in bovenstaande statistiek met hooge, en zelf" grootendeels met de hoogste cijfers voor, terwijl aan den anderen kant van de ambachten niet een gering leerlingpercentage en met weinig meesters met leerlingen de beide liet laagst staande, mandenmakers en wevers, ook voor den gemiddelden duur van den leertijd de laagste cijfers aanwijzen.

Sluiten