Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoenmakers en kleermakers schijnen zich in dit opzicht In t incest te bezondigen. Overigen* zijn ongeveer al onze berichtgevers het er over eens. dat in de laatste jaren de klachten steeds minder worden.

Door velen wordt trouwens het gebruik van leerlingen voor huiselijke diensten als een volkomen natuurlijke toestand beschouwd. Indien dan ook, zooals één onzer zegslieden opmerkt, de diensten steeds betrekking hebben op het bedrijf en bestaan in het wegbrengen van werk. opruimen van de werkplaats, opnemen van bestellingen en dergelijke bezigheden, zal men daartegen weinig bezwaar kunnen hebben en dit mogen beschouwen als een natuurlijk gevolg der positie, waarin de leerling verkeert. L it dit oogpunt komen wij tot hetzelfde resultaat als een ander onzer berichtgevers, die het met oordeel gebruiken voor dergelijk werk opvoedend voor den learling acht, daar bij b.v. door het doen van boodschappen in aanraking komt met de klanten, hetgeen voor zijn verder leven gunstig werkt. -— al mogen wij ook over het ojii'oedemf karakter van boodschappen doen eenigszins minder optimistisch oordeelen.

Niet zoo gemakkelijk zullen wij echter kunnen medegaan roet de opvatting van enkele anderen, die als van zelf sprekend vermelden, dat de leerling, die bij den meester inwoont, door dezen en ook door de vrouw des huizes voor hulp in het huishouden wordt gebruikt. Eene zoodanige algemeeneopvatting zal het ontstaan van misbruiken te zeer in de hand werken. Intusschen hangt alles af van de mate, waarin dergelijke diensten van den leerling worden gevorderd: het maakt een groot verschil. of de jongen slechts af en toe eens voor huiselijk werk wordt •gebruikt dan wel of hij geregeld niet veel anders doet en eigenlijk wordt aangenomen om eene dienstbode of kindermeid uit te sparen.

Door één onzer berichtgevers wordt terecht opgemerkt, dat in de G. O. gebruik van den leerling voor huiselijke diensten in liet algemeen niet wordt verboden: § 126 toch zegt, dat alleen de tijd, noodig voor de opleiding en voor het bezoek van godsdienstoefeningen op zon- en feestdagen. den leerling door het gebruik voor andere diensten niet mag •worden ontnomen.

I'his roi/alixte qiie Ie rui is dan ook het formulier-contract van het Verband deutscher Gewerbevereine (bijlage V), hetwelk in § •> voorschrijft, dat de meester den leerling voor geene andere dan tot de zaak behoorende werkzaamheden mag gebruiken. Eenigszins ruimer luidt de redactie van een formulier, gebruikelijk te Frankfurt a/d. Oder elite dieinnitz: „dienstbodenwerk (Arbeiten des Gesindes) mag den leerling niet worden opgedragen: hij is slechts verplicht huiselijk en ander werk te doen. voor zooverre het bedrijf dit meebrengt." Volkomen' dezelfde 'bepaling komt voor in het formulier van het Verband der leidekkers-

Sluiten