Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

il. indien zij ondanks waarschuwing onvoorzichtig met vuur en licht omgaan;

e. indien zij zich tegenover den meester of diens vertegenwoordigers of tegenover de familieleden van den meester of diens vertegenwoordigers schuldig maken aan dadelijkheden ot grove beleedigingen;

f. indien zij zich schuldig maken aan eene opzettelijke en wederrechtelijke zaakbeschadiging ten nadeele van den patroon of van een gezel:

y. indien zij familieleden van den meester of van diens vertegenwoordigers of gezellen verleiden of trachten te verleiden tot handelingen of wel met familieleden van den ,meester of diens vertegenwoordigers handelingen plegen, welke in strijd zijn met de wetten of de goede zeden;

h. indien zij ongeschikt worden tot voortzetting van den arbeid of aan eene afschrikwekkende ziekte lijden.

In de Novelle van 1897 |§ \21h, 2Je lid) zijn nog als nieuwe gronden opgenomen:

i. verzuim van het bezoek der herhalings- of vakscholen ');

k. herhaaldelijk niet nakomen der aan de leerlingen bij de wet opgelegde verplichtingen tot gehoorzaamheid, trouw, vlijt en goed gedrag.

Volgens § 128, 3<* lid, G. O. <§ 127b. lid, ni<™) kan van de zijde der leerlingen het contract na afloop van den proeftijd verbroken worden in de volgende gevallen:

n. indien zij ongeschikt worden tot voortzetting van den arbeid: h, indien de meester of diens vertegenwoordigers of familieleden van dezen de leerlingen of leden hunner familie verleiden of trachten te verleiden tot handelingen ot wel met leden hunner familie handelingen plegen, welke in strijd zijn met de wetten of de goede zeden:

c. indien de meester hun het loon niet op de overeengekomen wijze uitbetaalt, bij stukloon er niet voor zorgt, dat zij voldoende werk hebben, of zich wederrechtelijk te hunnen nadeele bevoordeelt;

il. indien bij voortzetting van den arbeid het leven of de gezondheid der leerlingen zou zijn blootgesteld aan een blijkbaar gevaar, hetwelk bij de afsluiting van het contract niet te voorzien was;

«. indien de meester zijne wettelijke verplichtingen tegenover den leerling op eene dusdanige wijze' verwaarloost, dat de gezondheid, de moraliteit of de opleiding van den leerling gevaar loopen. of wel het vaderlijk tuchtrecht misbruikt of buiten staat geraakt, de hem bij contract opgelegde verplichtingen verder na te komen.

Hij overlijden van den leerling is het contract van zelf opgeheven, bij

'.) '/j\e hierboven hlz. 12(1.

Sluiten