Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examen getme onmiddellijke voordeelen verbonden zijn. Wat intusschen hierboven werd opgemerkt omtrent het getuigschrift, n.1. dat liet in vele gevallen een goede betrekking doet verkrijgen, geldt natuurlijk in verhoogde mate, indien het getuigschrift is uitgereikt na een goed afgelegd examen en daarin, zooals gebruikelijk is. de uitslag van het examen is opgenomen.

Ten einde een beeld te geven van de op het gebied der leerlingexamens in Wurtemberg bestaande toestanden, werd in den zomer van 18811 eene algemeene tentoonstelling van leerlingwerkstukken georganiseerd, welke zich in eene levendige belangstelling mocht verheugen en over liet algemeen doelmatig en nauwkeurig werk te zien gaf.

In het groothertogdom Hessen werden reeds sedert 1848 dergelijke tentoonstellingen geregeld ieder jaar gehouden. Men bedoelde daarmede een soort van publieke controle over de vakopleiding in het leven te roepen en in het jongere geslacht een streven naar de verkrijging van practische bekwaamheid op te wekken. Aan deze tentoonstellingen kan niet alleen door volleerde, doch door leerlingen uit alle leerjaren worden deelgenomen. Eerst in latere jaren kwam men op het denkbeeld, aan deze tentoonstellingen examens van leerlingen, die hun leertijd hadden volbracht, te verbinden. In 189(1 werden van regeeringswege algemeene bepalingen voor het houden van vrijwillige leerlingexamens uitgevaardigd, welke zich in hoofdzaak aan de in Wurtemberg bestaande regeling aansluiten. De examens bestaan nog te kort om reeds op vele resultaten te kunnen wijzen, doch vinden over liet algemeen bij den ambachtsstand levendige belangstelling.

In Baden zijn, evenals in Hessen, de tentoonstellingen van leerlingwerkstukken aan de invoering van leerlingexamens voorafgegaan. Van regeeringswege wordt jaarlijks onder leiding van liet bestuur der Landesgewerbehalle eene algemeene tentoonstelling georganiseerd, waar alleen proefstukken worden aangenomen, welke reeds op eene plaatselijke tentoonstelling zijn bekroond. De .. Lehrlingsprüfungsordnung" dateert in Baden reeds van liet jaar 1883: de leerlingexamens vinden daar echter minder belangstelling dan in Wurtemberg en Hessen.

Aan liet verslag van liet Ministerie van Binnenlandsche Zaken te Karlsruhe over het leerlingwezen gedurende het tijdvak 1889—1896 ontleenen wij de volgende mededeelingen betreffende tentoonstellingen en examens:

„De deelneming aan de tentoonstellingen van leerling werkstuk ken is sedert hare invoering voortdurend toenemende, zoowel wat betreft liet aa ntal vakvereenigingen als liet aantal leerlingen; ook kan, ofschoon de eischen langzamerhand zwaarder zijn geworden, over het geheel genomen eene

Sluiten