Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fortbildungsschule" te . Het voortgezet oudenvijs moet

zich ia het bijzonder over de navolgeude vakken uitstrekken

Voor schoolgeld en leermiddelen heeft de te zorgen.

§ (>. De leermeester verbiudt zich, den leerling op te wekken tot deelneming aan eeu leerlingexamen en dit door het verschaffen van den noodigen tijd eu van de vereischte grondstoffen zooveel doenlijk te bevorderen.

§ 7. De leerling is stipte gehoorzaamheid verschuldigd aau den leermeester en aau degenen, die door dezen boven hem gesteld worden. Hij moet zich beijveren om zich behoorlijk te gedragen eu zijue volle aandacht te wijden aau het aanleereu van zijn beroep. Hij moet de belangen van ziiuen leermeester naar vermogen behartigen en niet met derden over de zakeu vau zijnen leermeester spreken. Hij is tegenover den leermeester aansprakelijk voor alle door moedwil of grove onachtzaamheid veroorzaakte benadeeliug.

§ 8. Het leergeld wordt bepaald op lis. , betaalbaar

De leermeester verbindt zich, den leerling voldoende eu gezonde kost aau zijn eigen tafel eu geschikte woning iu ziju huis te verstrekken. Voor boven- en onderkleeding eu voor het onderhoud daarvan heeft de leerling zelf te zorgen.

of:

De leerling heeft gedurende den leertijd zelf te zorgen voor kost, inwoning en kleeding.

De leermeester betaalt daarentegen aan den leerling een loon van

§ 9. Omtrent de verpleging iu geval van ziekte, geneeskundige behandeling van deu leerling en de daaruit voortvloeiende kosten, wordt het navolgende overeengekomen :

(N.B. Art. 341 vau het Zwitsersche Verbintenissenrecht luidt: De werkgever moet den ondergeschikte, die met hem iu huiselijke gemeenschap leeft, bij tijdelijke onverschuldigde ziekte op eigen kosten verplegen eu geneeskundig doen behandelen.

§ 10. Beide contractanten hebben het recht het leercoutract eenzijdig te doen ophouden, indien de andere partij de bepalingen van deze overeenkomst uiet naleeft en zoowel maning (mondeling) als waarschuwing (schriftelijk) vruchteloos blijken. '

In het bijzonder heeft dit recht:

de leermeester, indien de leerling voor de voortzetting van de leer, wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, onbruikbaar blijkt te zijn', iudieu hij zich schuldig maakt aan oneerlijkheden, grove ongehoorzaamheid of onzedelijk gedrag;

de leerling, resp. ziju vader of voogd, indien de meester, om welkereden

Sluiten