Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Vóór liet einde vau deu leertijd dcu leerling tijd eu materiaal voor het zelfstandig vervaardigen van een proefstuk voor het leerlingexamen te geven.

5. Bij het eindigen van deu leertijd deu leerliug een getuigschrift over den duur van den leertijd, de door hem verworven kundigheden en over zijn gedrag uit te reiken.

Verplichtingen tan deu leerling.

§ 4. De leerling is den meester eu dengene, die in diens plaats zijne opleiding in handen heeft, trouw en gehoorzaamheid, nauwgezette opvolging der hem gegeven opdrachten eu aanwending vau vlijt en oplettendheid in het leeren vau liet ambacht, zoomede stipte opvolging vau den werktijd en van het huis- eu werkplaatsreglement verschuldigd. Hij moet steeds op het voordeel van zijn leermeester bedacht zijn, zich tegenover anderen verdraagzaam betoonen en over hetgeen naar behooreu in de zaak omgaat, wauneer de leermeester het vordert, de strengste geheimhouding bewaren.

De leerliug is verplicht alle opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade te vergoeden.

De leerliug verplicht zich voorts tot het geregeld bezoeken der zich te bevindende school.

Loon of leergeld en andere bijdragen.

§ 5. a) Ingeval loon rcordt betaald, gelden de volgende bepalingen:

Als loon ontvaugt de leerliug van den leermeester:

in het 1ste jaar . Ju het 2de jaar . iu het 3<Je jaar . iu ]lt.t 41e Jaar .

Van het loon houdt de meester tot het einde van deu leertijd in.

Het loon of het overblijvende deel vau het loon wordt den wettelijkeu vertegenwoordiger of uitbetaald.

b) Ingeval leergeld wordt betaald, gelden de volgende bepalingen :

De leermeester ontvangt vau deu leerling Mark leergeld, iu let¬

ters

Dit wordt aldus betaald: bij afloop vau deu proeftijd

■» IS Mark; op 18

Mark.

vv at betreit de berekening van het leergeld vcor elk afzonderlijk jaar van den leertijd, is echter overeengekomen, dat van het vastgestelde leergeld voor het eerste jaar vau den leertijd Mark , voor het tweede jaar van

deu leertijd Mark, voor het derde jaar van deu leertijd

Mark, voor het vierde jaar van deu leertijd Mark wordt aangenomen te zijn bedongen.

Sluiten