Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) Aangaande het courzien iu de behoeften tan den leerling i.i het volgende overeengekomen :

1. Kost krijgt de leerliug van 2. Iuwouing van

.3. Volledig beddegoed eu slaapplaats vau 4. Voor de wasch zorgt . 5. Voor de in deu leertijd be-

noodigde gereedschappen zorgt 0. De wettelijke bijdrage vau

den leerliug in het ziekenfonds en voor de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

betaalt 7. Het schoolgeld wordt betaald door

, de kosten der grondstoffen door

Ontslag van deu leerling en schadeloosstelling vau deu meester.

§ ü. De leerling kan door deu meester na atloop van deu proeftijd vóór het eindigen van den overeengekomen leertijd ontslagen worden, indien één der in de hierachter afgedrukte (j 123 N°. 1—S der Gewerbe-Orduuug geuoenide gevalleu zich voordoet, en eveneens, indien de leerling de overige door § 4 hem opgelegde, of indien ziju vertegenwoordiger de door dit contract aan dezen opgelegde verplichtingen niet nakomt of daarmede voortdurend iu strijd handelt.

Heelt een zoodanig ontslag plaats of verlaat de leerliug gedurende deu bovengeuoemdeu tijd zouder toestemming vau deu meester de leer en blijft de aanwending der in § 130 der G. O. aangegeven middelen om hem tot terugkeei te dwingen vruchteloos, dan heeft de meester aanspraak op schadevergoeding.

Over deze schadevergoeding is het volgende overeengekomen:

Gelijke schadevergoeding ontvangt de leermeester ook, ingeval de leerling van beroep verandert (§ 131 der G. O.).

Verbreking van het contract door den leerling en schadeloosstelling van den teerling.

§ 7. Vanwege deu leerling kan diens wettelijke vertegenwoordiger na afloop van den proeftijd vóór het eindigen vau deu leertijd het contract doen ophouden, indien één der iu § 124 No. 1 eu 3—3 en § 12S No. 2 der G. O. genoemde gevallen zich voordoet of de leermeester audeic iu dit contract door hem aangegane verplichtingen aauhoudend uiet uakomt.

Volgt een ontbiuding van het leercontract op grond der hiervoor aangegeven omstandigheden, dau geldt voor de door deu leermeester te betalen schadevergoeding het volgende:

Sluiten