Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

... e P* A. P• onderscheidt zich van de andere politieke parijen ook in dit opzicht, dat zij hare inwendige aangelegenheden, ook waar deze voor hare tegenstanders een dankbaar materiaal van misbruik kunnen opleveren, publiek behandelt.

Zij volgt daarbij het voorbeeld der Duitsche zusterpartij.

Evenmin als deze heeft zij iets te verbergen.

Is zij door deze wijze van doen niet in staat, zich zelf of hare leden met een aureool van heiligheid te omgeven — door zichzelf aldus volledig te stellen onder de kontröle der openbare meening, levert zij den besten waarborg voor de eerlijkheid harer bedoeling n en stelt zij zich op een bodem, waarin gifplanten niet duur-

gehjk iUnnen g j6n en waaroP alleen gezonde ontwikkeling mo-

,. . s °or, hare,leden dient de overweging, dat van deze openhartigheid door de tegenstanders niet steeds een even oprecht gebruik wordt gemaakt, een reden te zijn, om eerst dan inwendige partiizaken van eenigzins teederen aard aanhangig te maken, 'als dit absoluut noodig schijnt en het dan te doen op een wijze, die zoo weinig mogelijk aanleiding geeft tot misverstand en misbruik

Het was deze overweging, die mij enkele jaren heeft doen zwijgen, waar spreken voor de hand had gelegen — die mii eerst heelt doen spreken, toen ik de hoop, dat het daar zonder óók zou gaan, zag verijdeld — en waaraan ik mij, toen ik dan eindelijk ging spreken, bij de keuze mijner woorden misschien minder heb gestoord, dan wenschelijk ware geweest.

Ik zeg dit niet, om amende honorable te doen voor !.™ °on, waarop ik den afgeloopen zomer mijn protest tegen zem.lsstanden in de Partij heb uitgeschreeuwd. Mijne bezwaren , ö n de wyze van debatteeren, waartegen ik mij in die artike-

den lp™ u Z0Yden do°r hen' tot wie ik mij richtte, het best woraen gevoeld, als men haar op hen zelf toepaste.

ït, ,i ugei?atlgflheid en zelfbeperking, die ik ten bate van den vrede vinHinp. ^ ,meeJ dan ee"s hetl toegepast, zijn, naar de onderbescbofiwH 70er ' van die Z1ide veelal als bewijs van zwakheid wanpnpn t l i W°r m-en wel eens gedwongen, een enkele maal afkomt t hanteeren, wier gebruik men onder partijgenooten afkeurt, konflikten uit te vechten, die men liefst vermeed- een chronisch kwaad akuut te maken, om het te kunnen genezen.

Sluiten