Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ui t T«V a h! • m,jne artikelen van dezen zomer

niet. Er is echter 111 zoover zeker misverstand door gewekt dat

vele part,jgenooten, uit onbekendheid met de feiten, die mij tot

lePveene7iohWHpgr!i M hunne beteekenis ™or het partij-

m Vl i rV'f11 m'jn t0?n niet hebben kunnen verklaren. Een misverstand trouwens, dat, naar ik hoop, door het le-

ztn \an deze brochure bij de meesten zal verdwijnen.

r zit in deze brochure, behalve een poging' tot verbetering

\ an don toestand 111 de Partij, óók een brok persoonlijk leven

Misschien zullen verscheidene lezers alles, wat ik schrijf ter ver-

diï wplh1 T gm1 mijner aangevallen taktiek als partij-leider. wel beschouwen als zuiver persoonlijk. Dat zelfs vijftien jaar opgaan in de zaak iemand niet vrijwaart voor de meest benenengoistische uitlegging zijner daden en woorden, heb ik het af^eloopeii jaar kunnen ondervinden.

Toch zou dat verweer, ook indien het alleen uit persoonlijke 'p'™ plaats vond, recht van bestaan hebben. Althans voor

het nu mopt w'll lr m'Vfe,n hard VOor zich heeft laten werken en

een Xeen L«lt JnW L i\6en beschuldigi"g- die door dat werk p !'ia'.[: met kan laten passeeren. Ik schaam mij niet te erkennen, dat eene eerzucht mij niet vreemd is, n.1. om mijne betekenis \oor de zaak. die ik dien, niet onder den invloed van

te dopn u°i hMgen .m dG FSChiedeais der arbeidersbeweging te doen boeken. Maar bovendien zou ik deze beschuhlieïno- uit

lati'n°°zfüennt ^n.,direkt Partijbelang, alleen dan op mij kunnen

Partij ,e/i rèSAk™. Plan ^ ui' de

dat1 «rï'm" PT0nhjk gemak niets liever zou deen dan

dat zoo dwingt mij toch reeds mijn positie in de Soc. dem. Kamer-

mHn' c°m te,onderzoJen- of de Partij al dan niet instemt met hen, die

fflfs1achW'°Ptf lnKg Van,T-en Strijd als »0PP0rtunistisch", zal in iu w^l,io'Q L ,n;Urgerlljk V "onvast" enz. verwerpen. Men Sl/pn oli f fanhall"gen vinden, waarin nevens mijn journalisdeeld £1, ! fanscbe optreden onzer politici wordt veroornaold; Zdl nlet slechts vinden zakelijke polemieken over bepaalde daden; maar een verwerping mijner leiding in haar ge-

danks de PartH S" jk ?ou zwiJgen en, wilde ik deson¬

danks de Partij mijne leiding toch weer opdringen, mij vergeiioe-

Sthnnf v ; Zlnillge ,ultsPraken of met daden van de Partij die althans voor het oog der wereld als blijk van vertrouwen zoiden kunnen gelden. Daar ik evenwel zelf, bij alle erkentenis an de fouten en gebreken, die ook mijn werk aankleven in die algemeene veroordeeling van mijn arbeid, om der waarheiÜ wil, niet kan berusten en niet vroolijk en vrij kan werken in een atmosfeer van dubbelzinnigheid, dien ik de Partij in staat te stelIn ' \en oordeel over de beschuldiging uit te spreken, een uit-

aan de'lpiHinT/a P^^11' ^ V00r eventueel verderen arbeid aan de leiding der Partij, waartoe ook mijn funktie in de Soc.

Sluiten