Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN STRIJD OM DE LEIDING.

i.

De hoofdredaktie van het partij-orgaan.

De bewering, in mijne artikelen van den laatsten tijd geuit, dat mijn bedanken in 1903 voor de hoofdredaktie van „Het Volk" een gevolg is geweest van de tegenwerking, die ik als zoodanig heb ondervonden van de partijgenooten, die zich hebben geschaard in en om de redaktie van „De Nieuwe Tijd", heeft stellige tegenspraak van die zijde uitgelokt. Van der Goes betitelde haar als een „legende" en eischte instelling eener kommissie, die deze „beschuldiging" zou onderzoeken. Het Partijbestuur, dat zichzelf met dit onderzoek belastte, verzocht mij, de bewijzen over te leggen, waarin ik voldeed in een memorie, waaruit het volgende, hier en daar aangevuld, verkort of gewijzigd, is overgenomen.

Alvorens op de vraag van het P. B. nader in te gaan, moet ik de opmerking maken, dat zij min of meer zonderling is gesteld. Ik heb beweerd dat voor mij het optreden van de Nieuwe T ij d-groep een oorzaak is geweest van toenemende onlust in mijn werk als hoofdredakteur, die mij reeds anderhalf jaar vóór mijn aftreden, bij het F. B. mijn ontslag deed aanvragen. Het P. B. is in staat, dit feit te bevestigen, door den brief, waarbij dit ontslag werd aangevraag, en die in de zitting van het P. B. aan den vooravond van het Kongres te Groningen buiten mijne tegenwoordigheid is behandeld, nog eens op te zoeken. Op verzoek mijner mede-redakteuren en van het P. B. heb ik mij toen bereid verklaard, mijne taak weer op te vatten.

Tal van partijgenooten, behalve mijne mederedakteuren en P. B. leden, zouden kunnen getuigen, dat ik mij voortdurend heb beklaagd over de tegenwerking der N.T.-groep en dat deze bij mij herhaaldelijk den aandrang opwekte, om mij niet slechts uit de journalistieke, doch zelfs uit de gansche leiding der Partij terug te trekken.

Zooals ik reeds opmerkte in mijn artikel over de herstemmingen, was ik in die dagen persoonlijk door zorg en leed t e zwaar belast, om die tegenwerking met de noodige blijmoedigheid

Sluiten