Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft jaren vooraf geweten, dat dit jaar ons verkiezingsprogram — en daarmede ook de landelijke paragraaf-in behandeling zou komen. ö

Waarom nu niet tijdig de grieven tegen die paragraaf ter kennisse der partijgenooten gebracht? Dan had een uitvoerig en zakelijk debat in onze pers vooraf kunnen gaan; de afdeelingen hadden met kennis van zaken kunnen oordeelen; de afgevaardigden naar het Koni-res hadden geweten, hoe zij moesten stemmen. Het geldt hier de vraag • 1 . mag en kan de Partij zich in de bres stellen voor de pachters," zoo ja, in welk opzicht, in hoeverre, voor alle pachters of voor een deel er van en 2°. moet de gemeente haar grond zelf bebouwen of door particulieren laten bebouwèn, en zoo ja, door enkele personen (kleine grondgebruikers) ot door koöperatieve vereenigingen, of moet zij misschien de gelegenheid hebben, elk der drie wijzen van bebouwing toe te passen, al naar de eischen der praktijk. *

Belangrijke vragen, die, eenmaal opgeworpen en — ten onrechte trouwens! - als groote theoretische kwesties voorgesteld, voor hunne grondige behandeling een wetenschappelijk materiaal eischen, dat natuurlijk in de paar dagen, die ons vóór het Kongres resten, maar niet even ter beschikking der partijgenooten kan worden gesteld laat staan, dat zij het rustig zouden kuiinen verwerken.

Een tweede bezwaar is er nog. Dit program'wordt niet <»p ons eigeu Kongres, doch op het verkiezingskongres behandeld, leder zal inzien, dat dit wel de plaats is voor het vaststellen van eischen waarover men het in de partij althans theoretisch eens is. Maar dat daar de partijgenooten verschilpunten, die als theoretisch worden ingediend, met kunne uitvechten

Men had tijdig deze kwestie in de pers, in de afdeelingen, aan de orde moeten stellen, daarna had men liefst reeds op het vorig Kongres eene wijziging van ons strijdprogram moeten voorstellen, waaruit dan logisch ware voortgevloeid, dat het Partijbestuur, indien de voorgestelde wijzigingen daarin werden opgenomen, deze op het conceDtverkiezingsprogram had moeten overbrengen.

Thans is het zelfs te laat, om onze polemiek in de Nieuwe Tiid in ons orgaan ten einde te brengen

Ik wil niet vooruitloopen op de beslissing van het Kongres of deze amendementen al dan niet zullen behandeld worden en onthoud mij dus van het trekken eener konklusie; ook geef ik hen, die deze aanvallen op ons landelijk program beproeven, de verzekering dat zij komt de zaak op het Kongres ter sprake, daar hun man zullen vinden' maar ik protesteer er tegen, dat men haar aanhangig maakt op een wijze, alsof het louter een kwestie van vorm ware, en konstateer, dat het Kongres daardoor niet in staat is gesteld, over de ingediende amendementen een juist en wel overwogen oordeel te vellen."

190?noer31intW°Ordde daar°P °" a- in H e « V o 1 k van 6 April

"Troelstra ®telt het vo,or> alsüf de veranderingen zoo verbazend moeilijk te begrijpen en te bestiuleeren zouden zijn. Dit is naar mijne meenmg niet zoo. Zij komen neer op deze twee vragen- zal de S D A P den kapitalistischen pachter (die loonarbeiders gebruikt) beschermen zoo dat hij m zijn kapitalistisch karakter onkwetsbaar wordt en 20 zal de o. D. A. P. het aantal zelfstandige kleine boeren vermeerderen ?

Sluiten