Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvatting weergaf en dan ook aangevuld en gewijzigd, op 't

nïnpgtrey .f, ïa"gen lG0r1taL)Verdedigde eerstbedoelde motie ( van 20 1> ebr. 1902 no. 578) op principieele gron¬

den; hij resumeerde ze aldus: * v v f giun

„Van welken kant wij dus ook de kwestie bezien, wij moeten

ZlT>r V m0 Ke er ,8- D-,° V- verklaren, om ethische en taktische redenen. Maar bovenal om de reden van principieele taktiek, die de onderw^ers tot ,n het hart hebben geraakt door te zeggen: de staatsmacht is voor de S. D. A. P., het middel tot bevrijding van het proetariaat, niet tot onderdrukking. Daarom moet de S. I). A P ziin tegen de millioenen die onderdrukken, vóór de neutrale staatsschool.

Van dit principe hoop ik dat het Congres zal uitgaan. Niet met oegeven voert en wint men den klassenstrijd. Niet met toegeven van het schadelijke wint men het proletariaat. Maar men wint èn proletariaat en klassenstrijd door onverzoenlijk, alleen te eischen wat net >est, aan te nemen wat goed is en te verwerpen, wat slecht is."

Ter verdere kenschetsing van het standpunt, door mij bij de \erdediging van de P. B. motie ingenomen, liaal ik het volgende aan uit een artikel in H e t V o 1 k van 22 Februari '02 (no. 5S0).

„Het is slechts de vraag, of onze daden en beschouwingen in overeenstemming zijn niet het standpunt van den klassenstrijd: of zii de arbeidersklasse in Nederland losmaken van de politieke heerschappij der burger ,jke partijen, haar politiek en ekonomiscli verheffen, haar intellectueel op hooger peil brengen

V an eiken maatregel moet afzonderlijk worden nagegaan, in hoe\erre hij aan deze eischen voldoet en nu meenen wij, dat het ijveren tegen de bizondere school, waartoe men onze Partij wil verleiden, lo de politieke macht der christelijke burgerpartijen bevestigt, door de theologische eenheid der geloovige arbeiders met de geloovige bezitters op den voorgrond te schuiven waardoor hun tegenstand tegen allerlei sociale eischen, minder door de arbeiders zal worden gevoeld; 2o om dezeltde reden de politieke en ekonomische verheffing der arbeiders

;l00r solidariteit met hunne (andersdenkende) klassegenooten moet' worden verkregen tegenhoudt; 3e aan de bizondere school, dat is: aan bijna een derde der Nederlandsche kinderen, de middelen onthoudt om voldoend lager onderwijs te ontvangen.

„Men wil onzen invloed op de staatsmacht gebruiken, om de bizon-

kfpjln T we" °ll -r'""1 «lat zjj een propagandamiddel

is tegen de sociaal-demokratie.

Men wil dus geestelijke propaganda tegen onze partij niet met zuiver geestelijke middelen bestrijden, doch met de macht van den staat verbieden of althans belemmeren.

Deze taktiek leidt tot dezelfde belemmering van propaganda

ifkp.ür Vy" 1 Vere,eni£ngsrecht enz-) (li« WÜ in onze vijanden zoo afkeuren. „Zoo neen, hecht men nog aan vrijheid van vereenigen enz ook van andersdenkenden, laat men dan eens uitleggen, op welken grond men vereenigingen, die het onderwijs der kinderen in de richtine der ouders willen doen plaats hebben, wèl — en andere instellingen en vereenigingen, die eveneens de soc.-dem. propaganda moeilijker maken, niet wil verbieden." J

„Over de vraag, of een kind zonder onderwijs moet rondloopen,

Sluiten