Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter afwering van een aanval op de vrijheid der arbeiders te zullen staken. Het tijdstip, waarop de staking zou worden uitgeschreven, was terecht niet in die motie vermeld.

In elk geval zal zij het karakter 'dragen van zuiver verweer: om de Kamer zoo mogelijk te behoeden voor een overijlde daad, die blijvend ons volksleven zal vergiftigen.

Natuurlijk zou er geen reden zijn, ons protest tegen de voorgestelde dwangmaatregelen op zóó krasse, ingrijpende wijze te toonen, indien de Regeering en de Kamer den arbeiders den tijd lieten voor een gewone agitatie tegen het ontwerp.

Wij twijfelen er geen oogenblik aan of, indien dit ontwerp op de gewone wijze ingediend en behandeld ware en het publiek dus den tijd had, om van de opwinding te bekomen, een gewone kampagne in de pers en meetings enz. voldoende ware geweest, om het ding den weg van het Duitsche „tuchthuisontwerp" (den voddenmand) te te doen opgaan.

De reaktie vreest dit blijkbaar en tracht het er daarom zoo hard mogelijk door te halen.

Maar daardoor zal voor de agitatie, waartoe door het Comité van Verweer is besloten, niet genoeg tijd beschikbaar zijn, om het publiek de gevaren en nadeelen van zulk een dwangwet voldoende duidelijk te maken en worden de meest belanghebbende vakorganisaties tot een tweede staking gedreven.

De verantwoordelijkheid van zulk een nood-maatregel valt op hen, die van deze zaak een noodwet hebben gemaakt en ons volk willen overrompelen met het dekreteeren van strafbepalingen, totaal tegen den vrijzinnigen geest van ons staatsbestuur indruischende.

. Wij zijn er vast van overtuigd, dat de betrokken arbeidersvereenigingen slechts noodgedwongen een werkstaking zullen uitschrijven, evenzeer als wij weten, dat aan hun oproep onmiddellijk door de arbeiders zal worden voldaan, al tracht de groote pers ook door allerlei berichtjes den indruk te wekken, dat hiervoor geen gevaar bestaat.

Maar het jongste besluit der Kamer, waaruit blijkt, dat de Regeering en hare vrienden, door partijhartstocht gedreven, van de bestaande beroering gebruik willen maken, om bij verrassing een inbreuk te maken op den geest onzer wetgeving, dat besluit drijft alles op de spits.

W ij zien dan ook slechts één middel, om ons land voor een tweede staking in het transportbedrijf te behoeden, dat is: de behandeling der ingediende wetsontwerpen uit te stellen tot een tijdstip, waarop de beroering is geweken en het koel verstand weer in alle kringen zijn rechten heeft hernomen

De arbeidersverenigingen hebben dan den tijd voor een zakelijke beoordeeling en bespreking der ingediende maatregelen; de kamerleden zijn dan in staat, deze gewichtige veranderingen in ons strafrecht ernstig te bestudeeren; de Regeering kan een onderzoek instellen, of nu werkelijk zulk een paardemiddel noodig is, om tot een oplossing te komen; het Nederlandsche volk kan van de zaak kennis nemen en zich een oordeel vestigen.

Het komt ons voor, dat dit advies nog al getuigt van kalm nadenken en goeden wil (vooral voor ..opruiers'' als wij immers zijn!) en dat allen, die ons land niet aan noodelooze beroeringen en schade willen blootstellen, het wel eens ernstig mogen overwegen!"

Sluiten