Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten.6118 ^ Verhandelde °P het Kongres, van ons orgaan ver-

Een Komitée, dat de waarheid achterwege hield ; de meest avontuurlijke denkbeelden omtrent een dwangstaking ter wijl het zelfs nog de vraag zou zijn, of een® p r o t e s fs t a-

k i n g wel noodig en mogelijk zou zijn; daarbij een drijven van & d,t aiira maak4

«MS ïrjrvrfr.ïïït, fs xv^

en het artikel van Wink in datzelfd! nummer 1°. Hoofdartikel Volksdagblad:

vnllr r1" dliale" e" Ultstellen thans de leus der klerikalen en „liberale" volksvijanden, wij mogen ons door deze methode van retiréeren om ater, zoo mogelijk met des te beter gevolg den aanval op de we?™

ttTïïïT'2h vor'utt

den. Het n, duidelijk, dat de Regeering. zoodra de gemoederen eenigszms gekalmeerd zijn, zal trachten hare Tuchthuiswet, zij 't hier

besn°eul en gefatsoeneerd, toch met behulp der Kamermeerderheid er door te sleepen.

Laat ons zorgdragen, tegen dat oogenblik in alle opzichten gereed te zijn om een strijd op leven en dood aan te vatten! enSereea

met linir!8/ meCT, of rainder z»Hen wij ons tevreden betoonen dan met de uitrekking der dwang wetten, onmiddellijk gevolgd of liefst no-

mi£Sgaan °r h6t "aar 'miS ZendeD der uit hun werk gehande

l.nn ')l( zij. en b,iJ've de leus van alle vereenigde arbeiders die hun ooge roeping ter verbetering der sociale toestanden begrijpen: die hun heiligen plicht om zich tegen alle reaktie en allen onrechtvaardi-

faak beseffen ^ T "iet verloochenen; die het gewicht hunner wlr h i W productie te brengen, langzaam maar zeker, daar

nigingen ^ den der georSaniseerde vakveree-

Dus niet inslapen, maar steeds op post!"

2°. Artikel van Wink (Bijlage 9).

Het was in deze omstandigheden,'dat ik het artikel Wat

nu ! schreef, gedateerd 16 Maart 1903. Een poging om de Regeenng die minstens zoo goed als ik wist, dat voor een algemeene politieke weikstaking een groot deel der arbeiders niet te vinden

pppIt Z1JI?' .-n0g toegeven te bewegen door 't uitzicht op een reeks stakingen voor economische eischen, ook van de spoorwegarbeiders, die met een beroep op de dreigende verkorting nf nrvt

nW1?® -Hani ®takingsrecht. werden gemotiveerd en waartegen niet de ideologische en politieke motieven konden worden aangevoerd, waarmede de Christelijke arbeiders van de politieke slaking afkeeng waren gemaakt. poiiueKe sta-

Ten tweede een poging om onze geestverwanten en partiigeln °n , arbeiders en propagandisten, die in goed vertrouwen op de optimistische beweringen in de pers en op de ver-

Sluiten