Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x&szzriszssüü?

redaktP.il06™6 daarto® fedane Poging was mislukt, heb ik als hoofdmiddelen van agitatie dei arbeider, mocht wordif o""e"oVe°n °-

tezzs acr. r iris? atyf

denkbeelden bij bet Kemitee v.J„°Vé™" !fde b.^SlrS der Spoorwegorganisaties ingang te doen vinden; ers

otoS' ? ?e behf?ndeling der wetten tóch nog overhaast Dlaats g ep en de aanwezige hoofdbestuurders der betrokken vakbonden

werkstaking^verkla^rdpn6^*^^611 ** anarchisten naar een „algemeené heb .kt Uta? hun"e or^anisaties de werkstaking wilden, Retracfit' 'iet besluit daartoe over te laten aan no" te beleden voltaüige vergaderingen der hoofdbesturen zelve, wat echter weffns gebrek aan tijd niet meer mogelijk bleek; wegens

her»/'- toen de anarchisten, na aanneming der wetten de bestaande

regeerinf JÜ £7^ ™ Werksta% «ï"

*£*£ irtfjapar-K 'tekke°',, beb ik °«

tegS V L»™Tiid—

fferiijkeDM^kSC£,ng.det 8fenzen !asache" «w en de kS parfeme£rPe poHüek" toSTïïSTn ""

Nieuwe T ij d groep' vooraMn"^-b™"? *Ulp datgene' wat de

brand te voorschijn ko'men. ' a" n rev°lutionairen

de Nieuw e^Tifd va^M^art 190316{>1&F ^«7 P,annekoek in In gelijken zin liet zich Mevrouw RÓiIhIt w (B?aSe 10)rede voor de anarchistisch gelinde arbefdei^' Ult in u6en dene vlekjes op ons kleed als nu mn !? s' er waren verschei-

men, dan Wen die tW§» er7 '"V"* kW°" voor wie men zich in ootmoed <,ih g \ elementen,

de^teleurstelling zijn, i~ê

•1 DU ... het .anarchistisch .,e»t»0,», »..„,g<,n ik ,wed. heb e„w.„,thuwd

Sluiten