Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. taPmM. 'den Tak va!, h\ f ^ L^Llg'.eTailen over"^

Mïïïk£

ÏÏÏ l!i T fgC °,n wetenschappelijke krachten, verwachtten |p vpI J'vr ^et.en8chaPPollik gehalte van het blad zou verbeteren } v®elzijdigheid van zijn inhoud zou vergrooten de beschik In t-p krachten in en om de Partij voor het) bladS!

hebben reden tot groote teleurstelling. Djit was juist een der re denen, waarom ik mij terugtrok, dat ik door de gevoerde debat ten met de meest aktieve groep onder onze intellektueelen mii te \ eel \ an dezen geïsoleerd gevoelde, under hen niet oreanisecrend werkzaam kon zijn. Tak, meende ik, zou dit wèl Sen en ook dot 11. Maar in dit opzicht is de courant vrijwel gelijk gebleven-

kine i th ! aan algemeene beginselpropaganda en bespre' king \<m theoretische dingen minder "cdnnn ilan r/ün ^

ger en de talrijke goede LachtenMatste tien Ti de Ki "t wenrkmgezetJn hCm absoluut Iliet voor Het Volk aan

Een tweede, ernstiger, teleurstelling is voor mii «eweest- ,1 p 1 e i d i n g. Hierbij heeft Tak een sterk gemis aa fniliSf 1?

e\aniggeereëw^e W?eingdUet ^ ff?*** ^ He

, ,.® ' 1 nij ln dit opzicht heelt ffelevpj-d ie ,i„

eehepl rnf,h(Y°T ontwerP"arbeidskontrakt. waarbij hij K geheel heeft gehouden op het standpunt van het bekende Komitee

De aanslag op de vakbeweging, die dit on^vern MpIH zijne kombinatie van uitrekbare opzegtermijn en staangeld in ver ."Zi "K't, w?rkstlkin8. «ettigde volkomen ' ta b<SS°»lwSe„X' m o t?vnp °°r ot.Kon,lltee aangenomen. Ook zij, die bij de i.t 1 -V nf ^an standpunt aan hetprivaatrechtelijk karakter van t ontwerp niet die beteek -üs toekendei Yli,!,;, i

™ dr^r-ooX" s w£

nchtong dier agitatie vereenigen. omwerp met de

Toch was het een fout — eene die zich nn <i,vn ^

(.( vei houding van patroon en werkman als ^evolo- van iai kapitalistisch stelsel Dit s o c i i l 0 ® . an llet

del bijv. van onqnêtos in v^èuil'nd Nakien"?,' m" rd"» d!' orde gesteld: doch alleeS de ?o°«S g a n d"a n a'aV aT „"I è 1 dVn fTa n^Tn'^''3

»ï,:- as» sssr s''£«Hinïïï

Sluiten