Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die manier — en dat geschiedde nu met de twee belangrijkste

'VTf* Regeering - üet de redaktie de beste gelegenheden, niet slechts om onze Partij de leidin- te geven van He o^osiüe onder hot volk, doch óók, onJ ons blad b e l!Tg r ijk te

" orbUgaaT ' ' PUbliek<! lev™ ongebruikt

i de a^'tal'e voor het algemeen kierecht ®onS £eL.HefeilW0?rdl.ge r(:;laktie föitelijk een stilstand ingetrej 1 moet zijn: elke gelegenheid aangrijpen, om de

vüil lw houden. Zelfs de verschijning van het voorloopig ke nen* rIpVv?2*! kjesrecht-voörstellen, die de gansche burgerlijke pers, de tijdschriften incluis, aan 't schrijven heeft gebracht over de kiesrechtkwestie, is in ons orgaan niet anders gememoTwJ?? ^°°r ovfrname van e»kele brokstukken uit dat verslag, li n S L fia k werden niet behoorlijk voorbereid. De inrij LSi i u f i ,beWeging aan8egeven, om de vakbeweging

zaak dood gewSl0Sg"la'e"' ^ 'S ™0r d™

»enlkdorh Ïïfïïï l,""r grleven van dez™ kunnen toevoeüJ? s / f df v.00rnaamste daarvan besluiten.

Het is deze: dat de inwendige geest in dePar

-ee^ik haar ïUldige redakt!e m- i- sterk heeft geleden. Natuurlijk flain vitf u dnairVan Vlet ^'Uitend de schuld. Voor het ont-

Ïai de on Sï VG ,Rotterdam ™ Utrecht is in de eerste hooft flp rpÏÏn kkeh"g der kooperatie aansprakelijk. Maar wat o-, t j- e g^aan, om bij die konflikten den socialistischen

dehik'e nv°oed ^°Ir1" v8en i""*1 h-)peu' °P te mekken? Welke zeuJ?e in\ioed is er van haar uitgegaan?

werdmVta hethpTTar 'ï? '""««nland terugkeerde,

S Tle sB Lu„', "I h,,t Ko"Sres tocl' v00ra' <1™

geest, iie strijdlust op te wekken, daar die zoo slap waren Dat

was tegen de verkiezingen; in een tijdperk, waarin van regee

schuld "'geven aan te^ otgaao" £

d°Partifvaï h„a" °m di? ,geeSt °" te wekke»? 'Wanneer Seoft

a,rte,

on|rsLdpm?b™pgaa!dhwert eï™ wuif'00"n«sdebalte1».- waa"n

boorMjk Jor v'an

voorbKneTdie'doTTlf^ <Üe °en Strijder nooit moet laten

gevoeld en dus trz'uTmd'wrde^ ^ d&n ^ niet

d i n g^sL^/i ?nkHUifk ^ 0IÏS blad ~ juist rakcnde de leidere opzichten (als (,..weed? Plaats den toon van onzen, in anP lc'"en (als bijv. zijne bezadigdheid in interne geschil-

Sluiten