Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog"toe 6n' 611 °P mijn VPaag h ° 6 V a a k : "Vaker dan tot

De rede van Gorter laat ik in haar geheel volgen-

, f *J"®n due" t®0" '«n de krant'verbeteren,"maar zijn ervoor dat lak blijft. Hy beeft de taktiek en de beginselen gehandhaafd

1,'wf M I™ M 'ïiet fel'maar fijn agitatorisch (Applaus L Den besten agitatorischen toon hebben maar zeer weinigen, het is de

toon die den arbeider tegelijk brengt tot voelen en weten. De arbeiders

hebben het voelen en wij het weten. Wie ze beide heeft, is Henriëtte

Holst. Maar lak heeft naar zijn krachten het tot een groote hoogte

gebracht, lak vergist zich, als hij tegenstelling maakt tusschen zich en

Troelstra. Troelstra was ook al te politiek. Hij had wel eens een heel

enkelen keer een zwiepend artikel, maar heel dikwijls ook niet, en

dat hoeft ook niet. In een heel jaar had Het Volk onder Troelstra's

«O ïïr ; , 0Ver.,s«w0ne Po|itiek 200 keer, over vakbeweging 80 keer, heel goede artikelen, 15 keer ekonomische artikelen in verband met socmlisme, maar gewone propaganda niet, bij Troelstra noch bij lak. lot lak zeg ik: Er is een tekortkoming bij U: wat Van dei Goes wil, vaste aanstelling van 6 medewerkers door het Kongres is onzin, maar kunt gij niet meer dan tot nog toe medewerking vragen allereerst bij Troelstra met zijn zweep? ° '

Tak: Ik heb het gedaan.

Gorter: Maar misschien maar eenmaal. Tak, gij hebt een plicht \ervullen in de partij. Er zijn twee stroomingen, gij bent de a^tngewezen man om te zorgen, dat de eenheid blijft (Luid applaus)".

nin '' ifn dieSenen' die deze laatste woorden met hun ,,luid applaus bezegelden, de beteekenis daarvan wel begrepen? Met

h • I Mh 6 1 d ZOnder Tak' met Troelstra g e e n e e n-

verhrpk' W'u z,ouden. dan onder mijne redaktie die eenheid

l ot hub h miJ nim™er h[i eene der twee sfiroomingen

liet indeelen en deswege nu en dan met beide had te nolemiseo

ren, sta juist op het standpunt der eenheid. Ook had ik alle voorwaarden voor een harmonische samenwerking aangeboden Moest desondanks de waarschuwing worden geuit, dat men van die zijde het \roegere spel zou hervatten? En moest het Kongres diaron applaudisseereni? Waarlijk, op die wijZe heeft elke groep het in

op teTegCgen ^ ^ °P ^ eenheid haar wil aan de Partij

Dat het Kongres de eigenlijke strekking dezer woorden niet ^ oelende, zich daarbij neerlegde, moest het zelf weten Maar wel

TZïTë h?ft.Gorter to,<* van mij, dat hif ^acM alSover ,,-Lroelstra met zijn zweep te kunnen beschikken'

Jtted„e T •'!' „ .°;js

S™ man, dle..de leidsels houdt, klappende met de

ivTL?bii den V^der vflmiJ *Tg naai' mi-ine kinderjaren, toen ik ! f i I een kam°raad op den bok mocht zitten

dood-blij dat ik de zweep mocht houden. Maar dat onschiiliW v ermaak lacht mij thans minder toe en van hen die iuist alle mnpfL doen om mij de leidsels uit de handen te ho^! vod T ffle bS schikking over mijn „zweep" als een bepaalde heleediging. Ec„

Sluiten