Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haiuf'doet2'6" ^ standPunt van den klassenstrijd, ons aan de

en Gorter hebben in dit opzicht „school gemaakt" << a jongeren, zoodat op dit Kongres er een drijven was waar naai Z^ere ultra-radikale besluiten, in piaats dat men k angen de feiten en den geestestoestand der arbeiders onder de oogen zagen daaruit de te volgen taktiek afleidde.

wii(;n' <(j ' ,!iat hier -!uist het punt raak. waar mij de verhJt ?e J""gTP Sinds jaren troffen- Ik laat mij, zoo heet

om ben ik onvast',gebeurtemssen van den dag beïnvloeden. Daar-

(1.at ufiJAne gfvoel voor de dingen van den dag, voor de stroomingen111 het volk, voor de realiteit, voor h e t leven-

voq SSe^ ® Par^ijgenooten te veel en daarom loopen ze gein heWpT^nf'v T26 ,10°rie.in de Praktijk willen omzetten, steeds nkii Mi to 7 ? an?erf Ulterste te vervallen, óf dom-opportuP ~ ' '}jn (n^'n denke aan de aanvankelijke verklaring van

SrtnemennXeVv S<*oolk westie)Tèf aan onze IktieTe

m e verband het e!gen nationale leven en er een

inT'nw; tfn a geme£ne formules ontleende „Schablone" voor

beid in nr-iu-tL-h V- Daar.zij onbewust hun eigen onbeholpenlo .tof praktische zaken wel voelen, neigen zij meestal tot het

i-en^wee ï»i'ïnnnttaa^',algePeene formule, zooals de blinde, die

en wegwijzer dient "g dUïft loslaten' die hcra tot steun

orio' "v!r hot°0/nlen •hgt geen m|nachtiiig opgesloten voor de thezo.iil (li. rln arxisme'.voor de groote lijnen van onzen strijd, zooals die door een ervaring van tientallen jaren zijn getrokken.

het v'prv e^n a fur!ng van het optreden dergenen, die door i 1 ormen dezer beginselen tot stijve formules ze bij de massa

striid^Sfwrr? ".d[skr?diet brengt. Ik weet. dat de klïïsen strijd «ts werkelijks is, een feit, dat dus elk oogenblik

npn wï ontwikkeling van alle moderne volken moet kun-

l" , ^ rden opgespoord ; een feit, dat zich op verschil-

(<? v°ordoet, al naarmate van de ekonomische, politieke

en geestelijke struktuur van elk volk. pumieke

ffem^pnp1 ,f.?i1 h 6 V 1 6 naaT1 gemeenschappelijke, het ééne alHo V i^il' deze verschillende feiten ten grondslag ligt — iiin^ tP hili heeft juist met de afwijkingen en verschillen rekef ouden, dient zich vaak juist aan het bijkomstige

vin in 6 V a- G Vast te klampen. Dit heb ik steeds bedacht en JtrHfW ™ljnp"0PI)0rtunisflt'" en „onvastheid"; dit moeten alle { » f. PartU in parlement en gemeenteraden, vakbeweging holpn w *ht- bedenkend en vandaar de soms kwalijk verlellen in'X p'i1^-■waarmede ziJ door de meer dogmatisch aange-

m v,- ? nu en dan worden beschouwd w „ ay hierin ligt dan ook het groot gevaar voor een te overwegenden invloed dezer elementen in de Partij. Hoe wijs en bij

Sluiten