Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD.

. De taak, die ik mij bij het schrijven dezer brochure heb gesteld, is hiermede ten einde.

Het is mij een pijnlijke noodzakelijkheid geweest, dit jaar mijn taktiek van zwijgen en retireeren te moeten verwisselen voor eene van verweren en aanvallen. Ik heb mij daarmede blootgesteld aan het verwijt, dat ik zelf meedoe aan een optreden, door mij veroordeeld. Maar de niet-oppervlakkige en eerlijke lezer zal inzien, dat ik, door te zwijgen, het kwaad zou hebben laten voortwoekeren en alleen door te spreken in staat was, het onhoudbare ervan aan 't licht te doen treden.

Niet daarom dus was mij deze taak pijnlijk; doch omdat ik partijgenooten, die mij als zoodanig lief en dierbaar zijn en wier verdiensten voor de zaak ik waardeer, heb moeten aanvallen.

Thans, nu ik de pen neerleg, doortintelt mij het warme gevoel van broederschap, dat de strijders voor het heerlijke ideaal der sociaaldemokratie verbindt. Thans zou ik hun allen willen toeroepen: meet uw eigen kracht, zoekt uw eigen plaats, gaat met zelfkennis bepalen, waar en hoe gij de Partij nuttig kunt zijn!

De Partij bestrijkt' met haar optreden een groot terrein van maatschappelijk, politiek en geestelijk leven. Daar is noodig verdeeling van arbeid, samenwerking. Daar is werk voor ieder, die wat kan en wat wil. Werk van den kleinste tot den grootste. Ieder kan zich in dien arbeid uitleven, kan het beste dat in hem is, tot) ontwikkeling brengen.

Het is niet mogelijk, in één persoon alle eigenschappen te vereenigen, die den Leid'er vormen in theoretisch, propagandistisch, journalistiek en politiek opzicht. Tusschen verschillende partijgenooten vindt men deze eigenschappen verdeeld. Hun plicht is het, door dat verschil van aanleg zich niet tegen elkander te laten dringen, elkander en dus de Partij afbrekend maar elkander aan te vullen, te versterken, de een den ander in zijne kwaliteiten (en de noodzakelijke fouten daarvan) verdragend.

Zooals het thans is gegaan, is er een bitterheid, een wantrouwen, een kliekverdeeling en sektegeest bezig te ontstaan, waardoor zij, die uit idealisme in de Partij zijn gekomen, zullen worden genoopt, zich uit het partijleven terug te trekken , terwijl slechts harde, koude en berekenende naturen zich daarin wèl kunnen gevoelen.

Sluiten