Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom niet ?

Het past mij niet liet Comité te bedillen, het beter te willen weten dan de leden er van, die een beter overzicht van de zaken hebben dan ik. Het is geen wantrouwen, dat ik hier wil uitspreken, maar het is uiting geven aau mijn vrees.

Het geldt hier een arbeiderszaak, waarin een arbeidersblad als het onze, mag medespreken, vooral wanneer het gevaar ziet voor de arbeidersbeweging.

In het Comité zijn mede vertegenwoordigd de vrije socialisten en de S. D. A. P. Deze vertegenwoordiging lijkt mij een fout, immers het gold hier de vakbeweging alleen, maar zij is een feit en we kunnen dat niet wegcijferen. Van deze beide partijen is er één, de S. D. A. 1\, die in theorie en praktijk is tegen de algemeene werkstaking en die honderdmaal liever de arbeiders voor politieke doeleinden bijeenroept, dan voor een algemeene staking. De spoorwegstaking heeft de S. D. A. 1'. in een lamme positie gebracht.

Een groot deel der arbeiders liet hare taktiek varen, aanvaardde, hoewel

niet onder onze leiding of door ons toedoen, ome taktiek en behaalde een

volledig en schitterend succes.

De wijze waarop deze week Troelstra in de Kamer gesproken heeft over

die staking is teekenend.

De Residentie-Bode (Katholiek) noemde de rede van Troelstra: het pleidooi van een advocaat, vrijspraak pleitend voor zijn cliënt, subsidair het aannemen van verzachtende omstandigheden. H. Gorter, v. d. Goes of Mevr. RolandHolst mochten de staking verheerlijken, als een prachtige krachtsuiting, Troelstra hield zich „koest." 't Moet voor hem trouwens zoo heel heerlijk niet zijn, een vrucht aan te prijzen uit den boomgaard van Domela Xieuwenhuis, merkt een redacteur van het Handelsblad ondeugend op; ook ik vraag me vol ongerustheid af: wat is nu eigenlijk het doel van een Troelstra, van een \ liegen i

Met alle middelen, dus desnoods door algemeene staking, het wets-ontwerp ingetrokken te krijgen? Of: uit het feit, dat deze wetsontwerpen ingediend zijn, al de politieke munt te slaan, die er uit te slaan is?

Op gevaar af, dat men mij beschuldigt te ver te gaan of tweedracht te zaaien, wil ik hierop de aandacht vestigen.

Voor de arbeidersbeweging zou het tot stand komen der muilkorfwet een ramp zijn, want ze maakt economische actie onmogelijk.

Voor de S D. A P. echter zou het iets zijn, dat haar groeien en bloeien zéér zou bevorderen, omdat aan de arbeiders niets anders zou overblijven dan te gaan stemmen op Troelstra's geestverwanten.

Voeg daarbij dat een overwinning door een algemeene werkstaking behaald het waardelooze van politieke aktie helder doet uitkomen; dat na aanneming der wetten de S. D. Kamerleden de fraaie rol van verdedigers der vrijheid zou toevallen, en vraag u dan af, of ik ten onrechte me ongerust afvraag: Is het wel de algemeene toestand, die in deze dagen nog het comitee weerhoudt over te gaan tot proklameeren van de algemeene werkstaking, m. i. nu nog (morgen misschien niet meer!) inet succes aan te wenden.'1

Of is het soms hooge politiek van de groote oomes der S. D. A. P. die het Comitee van Verweer met lamheid slaat?

De tijd zal het ons leeren.

Laten we in ieder geval onze oogen goed openhouden."

Sluiten