Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een staking hebben wij, ten opzichte van bepaalde bedrijven, hier mogelijk geacht, als liet de reaktie gelukt ware, haar zin door te drijven, om de dwangwetten er door te sleepen in zóó grooten haast, dat de arbeiders door de feiten zelf tot dit uiterste middel van protest werden gedwongen. In ons land, waar de groote massa der arbeiders tot lieden meer voor spontane uitbarstingen. dan voor rustig overlegde langdurige bewegingen te vinden was, had misschien uit de geweldige beroering der laatste weken zulk een protest kunnen opvlammen Nu de eigenlijke drong voor zulk een uiterst middel van protest, de overhaaste behandeling, ontbrak, moest zulk een protest-werkstaking uitblijven.

Zulk een werkstaking, met zijn groot gevaar van een bloedbad, waarop de Regeering blijkbaar spekuleerde en met alle andere daaraan verbonden nadeelen, kon voor ons geen doe/ zijn, doch slechts een uiterst middel voor het doel: de arbeidersbeweging in 't genot harer rechten te handhaven — wij zijn dus verheugd, dat zij den arbeiders niet is opgedrongen. De Nederlandsche arbeidersbeweging is nog niet voldoende georganiseerd en geschoold, om zelfs anders dan bij uiterste noodzaak tot een politieke staking over te gaan. Indien niet de staking van 31 Januari had plaats gevonden zou geen gewoon vakman of sociaaldemokraat voor welk doel dan ook, aan de mogelijkheid eener „algemeene staking' denken. Maar die spoorwegstaking had geen politiek doel, zjj kwam alleen voort uit de grieven van het personeel, was van zuiver ekonomischen aard. Omtrent de eenheid en kracht der spoorwegarbeiders in politieken zin zegt ons die staking zeer weinig. Wat wij slechts weten is, dat zij veel minder grootsch en algemeen zou zjjn geweest, indien niet een groot deel van het personeel had gemeend, dat het ging om eigen grieven.

Verder: wat op 31 Januari kon slagen, kon het daarom nog niet op 10 Maart. In dien tijd hadden èn Regeering, èn direktiën hunne maatregelen genomen. Met name dreigde de staat van beleg en een staking, die onder zulke omstandigheden zou slagen, moest aan de arbeiders vrij wat hooger eischen stellen dan die verrassende uitbarsting van 31 Januari Daarom bestond er o i. voor niemand reden, een politieke staking te willen uitlokken; wij zouden haar slechts als uiterst noodzakelijk middel van protest hebben aanvaard en hebben haar nadrukkelijk in dien zin mede helpen mogelijk maken.

Bespreken wij thans de „algemeene'' of politieke staking, die ten doel heeft, de bourgeoisie te dwingen, een wet aan te nemen, af te stemmen of terug te trekken Zij stelt de kwestie aldus: wie is het sterkst, de bourgeoisie met haar staatsgeweld, haar geld en haar macht over de geesten van een deel der arbeiders, of het strijdende proletariaat met zijn organisatie en zijn macht om niet te werken. Breekt zulk een staking plotseling uit, zoodat de bourgeoisie er niet of niet voldoende op is voorbereid, dan kan zij tijdelijk slagen. Maar in den regel zal zij eerst na behoorlijke propaganda kunnen uitbreken, in welk geval de tegenpartij voldoende is gewaarschuwd.

Wat een dwangstaking zooveel moeilijker maakt dan een protest-staking is dit: dat men haar duur niet vooraf bepalen kan, zoodat zij, ook al gaan aanvankelijk de arbeiders mede, gevaar loopt, sleepende gehouden te worden en daardoor te verloopen.

Gesteld, de Nederlandsche arbeiders schrijven een staking uit, om de regeerende klasse te dwingen, de wetten niet tot stand te brengen Kr zijn twee meeningen over de vraag, op welk tijdstip zulk een staking zou moeten uitbreken. De een zegt: zoodra de Tweede Kamer de wetten in openbare behandeling neemt; de ander: zoodra zij door de Kamer zijn aangenomen.

In het eerste geval — wat moet er gebeure.i, als de Kamer ze toch aanneemt V Ware het een protest-staking, dan kon men dan de staking af kommandeeren daar zij aan haar doel, den wil der massa te toonen, had voldaan.

Sluiten