Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIOLIER-LEZING.

tijd behoefde geen schoone ruïnen om daarop te tieren als woekerplant, zij heeft een eigen leven en zelfstandigen bloei, zij is gesteund en gevoed door een cultuur, die specifiek eigen is aan ons geslacht

Ons geslacht heeft niet alleen chronologisch maar ook geschied-kundig het laatste en gewichtigste woord over schoonheid en critiek van 't verleden, welk laatste woord door onze naneven natuurlijk bekantteekend worden zal Maar met die toekomstige heeren hebben we op 't oogenblik weinig te maken

Zietdaar, Dames en Heeren, een paar gemeenplaatsen, die mij moesten brengen tot de betuiging van mijn vreugde over het feit, dat door Violierders in en buiten den kring bereids zoo ernstige critische vragen aan de orde werden gesteld, of zoo de vragen er reeds waren, beantwoord in een of andere overtuigd partijtrekkende richting.

Van mijn eigen vak, de litteratuur, in dit verband zwijgend, herinner ik eraan, hoe in het voorlaatste nummer van het St. Gregorius-blad de Zeereerw. Heer Van Schaik in de kwestie: wat hoofdfactor wezen moet bij de voordracht van het Gregoriaansch: de rhythmus van den tekst, of de numerus van de melodie, aan den rhythmus van den tekst met nadruk den voorrang gaf, zich aldus stellend tegenover de Benedictijnsche opvatting.

Anton Averkamp hoorden wij in een waardeerende beschouwing (in Van onzen Tijd) van het Kerkzangfeest te Utrecht, bij het naast elkander stellen der woorden kerkelijk componist het laatste woord beklemtoonen met den eisch van oorspronkelijkheid.

Mgr. Lans stelt in het laatste St. Gregorius blad de vraag, welke houding de Gregorius-Vereeniging behoort aan te nemen tegenover de strijdvraag: al of

Sluiten