Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt en dat ge eerst ziet, wanneer ge er van schrikt. Ik bedoel ons zwijgen van een schoonheid, die we meer waard weten dan de pracht van tien Vondels en evenzooveel Gezelle's, ons zwijgen van gewijde litteratuur in het algemeen, in het bijzonder : ons te weinig bewust medeleven met die meer goddelijkschoone dan menschelijk artistieke dag-litteratuur der Kerk: de liturgie. Katholieke liturgie — het mag U voorkomen, dat het mij na dezen proloog beter voegde zelfs de oppervlakkigste inleiding van het onderwerp niet te wagen en de hooge stofïfe liever over te laten aan een der priesters van onzen kring. En ik zou mijn simpele leeken-causerie niet begeeren uit te spreken, dilettant als ik ben tegenover eiken geestelijke, bevoegd ex officio, zoo niet mijn eerste leekengedachte deze was: dat de gewijde litteratuur er niet alleen voor den priester is, maar ook voor den leek.

Voor den priester is zij de verplichte taal van zijn heilig beroep, voor hem is zij veel meer dan voor den leek, maar voor eiken Christen is de liturgie het dagelijksch hooglied van Christus' Bruid en de schoone belijdenis Zijner Opperheerlijkheid, de genaaenrijke beurtspraak tusschen God en de Ziel Zij is de eerste der geschreven schoonheden van het katholicisme, gedeeltelijk bereikbaar voor eiken geloovende, maar 't diepst te verstaan en 't heerlijkst te genieten voor wie aesthetisch ontwikkeld is

In haar geheel is de liturgische litteratuur poëzie, tot zekere hoogte genietbaar voor artistiek aangelegde godsdienstloozen en toch geen kunst, geschapen door Uante's of Vondels, maar poëzie, gedicht door Gods Geest, die nergens als daar zóó menschelijk voelbaar léétt voor een kind van de Kerk

Sluiten