Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts bedoelt dat van 't gedicht weer te geven, dat in proza weergeefbaar is, maar zoo'n poëtische overbrenging heeft minstens den dunk van zoo dicht mogelijke benadering — en ze staat verder af veeleer, want haar eigen wezen is onecht.

Ik vertrouw, Dames en Heeren, deze voorbeelden, ontleend aan Isaias-, psalm- en hymne-vertolkingen steunen de meening voldoende, dat voor een eventueele vertaling met verklarende aanteekeningen van de liturgische boeken de nieuwe katholieke schriftuur-overzetting het model is.

Met deze critische opmerkingen over de liturgische taal, die slechts zijdelings den inhoud raakten, zijn wij geleidelijk gekomen aan de rechtstreekse h e beschouwing van de dag-litteratuur der kerk in haar wording en hoofdgedachte.

Gij hebt voor eenigen tijd in de bladen het later tegengesproken gerucht vernomen, dat de Paus, een echt ijveraar voor de liturgie — want ook de kerkzang is daar een onderdeel van — weer een motu proprio zal uitgeven, nu over het Brevier, en wel om er wijziging te brengen in de legenda der heiligen en de orde der door de geestelijken te bidden psalmen. Overduidelijk blijkt uit de mogelijkheid van zoo'n optreden des heiligen Vaders, dat van het Breviarium, — d. i. het kerkelijk annuanum — Z H. de onafzetbare hoofdredacteur is.

Sluiten