Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaring van Jesus' heerlijkheid voor menschelijke oogen. Ja, Christus zou weldra weer verschijnen als triomphator en richter ; de eerste generatie zou niet voorbijgaan vóór ze in de heilige stad en over heel de wereld Zijn glorie en koningsmacht had zien schitteren. Of misschien zou wel een eerste of tweede generatie voorbijgaan vóór 's Heeren wederkomst, en de liefde had te berusten, maar de geloovigen moesten waken en bidden en geen oogenblik verflauwen in de gedachte — hoopvol en ontzettend tevens — de gedachte aan een mogelijk plotseling her-verschijnen van Christus.

Maar zwegen de synoptische Evangeliën van jaar, seizoen en uur — was het niet waarschijnlijk, dat de nacht van Paasch-Zaterdag op Paasch-Zondag, de nacht, waarin de Heiland levend uit het graf was opgestaan. ook eens het oogenblik wezen zou, dat de Heiland weerkeerde als de verwoestende engel, die in den allereersten Paaschnacht Egypte's eerstgeborenen verslagen en de kinderen Israëls gewroken had?

Welnu, dan mocht men ook van Paasch-Zaterdag op Paasch-Zondag niet slapen, men moest waken en bidden en beiden den dag van den Voorbijgang des Heeren Zoo ontstond de eerste Paasch-wake, de eerste vigilie, en de Paaschwake werd prototype en model van alle Zondagsche vigiliën en deze op haar beurt van het liturgisch Commune de tempore.

Deze verklaring van het ontstaan der heilige nachtwake, van het eerste liturgisch getijde, is zeer oud. De H Isodorus van Se villa, gestorven in 636, had haar reeds ontleend aan den kerkvader Lactantius, die stierf in 325. De H. Hieronymus, f 420, gewaagt er van als van een overlevering der Joodsche Christenen, van denzelfden heilige is de vergelijking van Christus' zichtbare

Sluiten