Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noeng Taboer niet kennen. De schenking van den Sultan heeft in meer dan een opzicht waarde. Vooreerst bezat 's Rijks Ethnographisch Museum, waarin overigens het geheele Nederlandsche gedeelte van Borneo rijker dan in eenig ander museum vertegenwoordigd is, van dit landschap tot nu toe nog geen enkel voorwerp. Verder is de collectie belangrijk, daar zij door hare volledigheid een juist beeld geeft van het leven der bevolking. Over het algemeen schijnt deze minder kunstgevoel te bezitten dan de overige D a j a k s, vooral die van Zuid- en Centraal-Borneo, waarover men zich door de werken van Hein en Nieuwenhuis een goed oordeel kan vormen. Alleen in het snijwerk behoeven de bewoners van Goenoeng Taboer niet voor de overige Dajaks onder te doen, zooals o.a. blijkt uit het fraaie snijwerk aan het doodenhuis (zie plaat), aan de stelen der dissels, aan sommige bamboekokers en aan de eene suikerriet-pers (No. 152).

Uit de voorwerpen ziet men o.a. dat in Goenoeng Taboer, evenals in het geheele Westen van den Oost-Indischen Archipel, de rijst het hoofdvoedsel der bevolking uitmaakt. Behalve deze wordt ook groente, eieren, kwé-kwé, brood, visch, enz. gegeten. Onder de opwekkende middelen kunnen Spaansche peper, tabak en sirih genoemd worden.

De kleeding schijnt niet veel van die der andere Dajaks af te wijken en bestaat uit hoofdringen, mutsen, hoeden, baadjes, lendengordels en rokken. Boomschors dient vooral als materiaal voor kleeding, ook als rouwkleeding. De hoeden worden van aaneengenaaide palmbladreepen vervaardigd. Eigenaardig is een baadj e van hetzelfde materiaal (No. 44). Ook de zit- en regenmatten komen hier voor, terwijl uit den tatoueerhamer (No. 52) blijkt, dat ook hier getatoueerd wordt. Sieraden ontbreken in deze verzameling, doch zullen waarschijnlijk wel evenals in andere deelen van Borneo gedragen worden.

Wat het huisraad betreft, dit bestaat uit matten, hangers, manden, bezems enz. De matten en hangers worden vooral van palmbladreepen gevlochten en de hangers gelijken op die van MiddenS u m a t r a. Het water wordt bewaard in kalebassen, evenals bij de Ma-Soeling en Long-glat's of in bamboekokers, zooals

Sluiten