Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zenuwlijden worden l>ezocht. Daaruit volgt volstrekt niet dat een zenuwachtig kind dat zijn heele leven blijven moet en evenmin dat de grijsaard het zjjn heele bestaan door is geweest.

Voor mij bestaat geen ongeneeslijk, uit het lichaamsgestel voortkomend, zenuwlijden en evenmin een zenuwlijden, dat niet veroorzaakt is door invloeden die iemand daarvoor ontvankelijk maken. Wij kunnen allen op een gegeven moment zenuwziek worden, als ongunstige omstandigheden de overhand krijgen op ons weerstandsvermogen of wanneer we niet verstandig genoeg zijn de heftige gemoedsaandoeningen te temperen die dreigen ons ter neer te drukken of op te winden.

Het geheim voor een gezond zenuwleven is zelfbeheersching, men heeft dat dikwijls genoeg herhaald j het komt er nu maar op aan te weten hóe men die zelfbeheerschinlt verkrijgen kan.

Wat zijn de verschijnselen van het zenuwlijden? Wij kunnen onderscheiden: primaire of psychische verschijnselen en secundaire verschijnselen, die welke veroorzaakt worden dooide inwerking van het denkbeeld dat den zieke beheerscht op de verrichtingen van het lichaam.

Sluiten