Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat hij geprobeerd had in Duitschland en in Engeland zijn weg te vinden in den handel, keerde hij naar Zwitserland terug om zich daar aan de militaire loophaan te wijken. Zooals te verwachten was, speelde het denkbeeld, dat hem beheerschte hem ook in deze omgeving parten. Daarbij begon hij te drinken met z'r. kameraden, wat zijn lichtgeraaktheid en prikkelbaarheid nog verbazend verergerde. Hij tartte iedereen, wilde om iedere bagatel duelleeren. De toestand bereikte weldra z'n toppunt. Daar hij onzinnige uitgaven deed en niemand hem tot rede kon brengen, dacht zijn familie erover nadat ze den raad van een psychiater had ingewonnen, hem onder curateele te laten stellen.

Toen bracht een collega hem bij mij, omdat hij hoopte, dat ik zijn gedachtenleven zou kunnen wijzigen. Langzamerhand gelukte het mij zijn vertrouwen te winnen en in de meest verborgen schuilhoeken van zijn ziel door te dringen en zoo kwam ik weldra tot de overtuiging dat nog menige snaar bij hem tot trilling kon worden gebracht; ik maakte hem duidelijk dat hij zichzelven onrecht deed, door zich te laten leiden door zijn auto-suggestief denkheeld, dat men zijne opvoeding misschien kwalijk geleid had, maar dat zijn ouders op-

Sluiten