Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Bern; deze kwam nog dienzelfden dag.

Na het onderzoek verklaarde hij, dat er niets verontrustends was en dat het er alleen op aan kwam een Hinken indruk te maken op de psyche van den zoogenaamden stervende. Hij zeide hem dus dat wij, na zijn geval besproken te hebbeu, overtuigd waren,dat hij volstrekt niets ernstigs aan het hart had, dat men hem dan ook geen geneesmiddelen meer zou geven, en dat hij den volgenden ochtend gewoonweg moest opstaan en voortaan weer geregeld flink aan eiken maaltijd moest eten. Heze toespraak maakte den gewenschten indruk op den patiënt, hij stond den volgenden dag op gewonen tijd op, ging flink aan het eten en vertrok eenige dagen later gezond en wel naar Rusland met zijn gezin, dat gevreesd had hem naar zijn laatste rustplaats te moeten vergezellen. Het goldt hier dus slechts een secundair verschijnsel van zenuwlijden en als ik van te voren beter den primairen psychischen toestand 'van den zieke doorgrond had, zou ik er me niet door in de war hebben laten brengen.

De ademhalingsorganen ondervinden ook dikwijls den invloed der zenuwen. Als voorbeeld wil ik noemen den zoon van een' Holland-

Sluiten