Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onheil over een gezin moet komen, enkel en alleen omdat men elkaar niet heeft leeren begrijpen, en gaarne zou ik al deze treurige bijzonderheden willen verzwijgen, als we ze niet noodig hadden om het vraagstuk tot oplossing te kunnen brengen.

loen René weer thuis kwam, bleef hij een wrok voeden .jegens zijn vader en deze op zjjn beurt was er niet kalmer op geworden. Het. duurde niet lang of een nieuwe twist ontbrandde, die daarmee eindigde, dat de jonge man zich in zijn kamer opsloot en zich van kant wilde maken. Toen kwam de dokter er nan te pas. Deze constateerde dat het zenuwstelsel van den jongen man geheel van streek was en zond hem naar mij.

Hij was zoo woedend op zijn vader, dat het noemen van diens naam alleen genoeg was om hem buiten zichzelf van toorn te maken. Des ondanks begon ik toch de kwestie te bespreken; ik maakte hem duidelijk dat zijn vader zelf zenuwlijder was, en hoe een barsch^ woord of eene verkeerde handeling noodlottig// een ander heftig woord of slechte daad uitlokte, mij tevens onthoudende eenig verwijt te richten tot René en zonder het gedrag van den vader te laken.

Raadgevingen aan zenuwlijders. 15

Sluiten