Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken van groote neerslachtigheid, denkt men er dikwijls met meer aan zich van een heilzame gedachte meester te maken en dan is het een zegen als gij een vriend hebt die u zoo'n denkbeeld weet bij te brengen en u daardoor de reddende hand toesteekt.

He verderfelijkste neiging, waartegen we bij zenuwlijders moeten strijden is het halsstarrig vasthouden aan hun verkeerde auto-suggesties, die doet denken aan koppigheid, en die maakt dat zij meenen, dat zij alleen de dingen juist weten te beoordeelen. Ons eerste werk moet wezen, hun aan te toonen dat zij ziek zijn, en dat zij, vóórdat ze een eenmaal opgevat denkbeeld als juist beschouwen, het zorgvuldig dienen te onderzoeken en daarbij hun kijker goed moeten stellen.

Ken denkbeeld, dat maar al te dikwijls in hun brein postvat, is het volgende: Ik zal nooit genezen. Daartegen moeten we met alle kracht strijden, want die gedachte alléén is voldoende om de ziekte-verschijnselen te onderhouden. Onze overredingskracht moet zoo gioot wezen, dat de zieke niet alleen naar zïjn genezing verlangt, maar ook overtuigd is, dat beterschap zal intreden en wel zéér spoedig. W ij zullen dit resultaat bereiken door de

Sluiten