Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patiënten te vertellen van overeenkomstige gevallen, die gelukkig genezen zijn, en door telkens weer te herhalen dat bij hen een spoedige verbetering zal intreden.

"Aldus kunnen door auto-suggestie één voor één de verschijnselen verdwijnen, die we besc hieven hebben onder den naam van secundaire verschijnselen om ze te onderscheiden van de eigenlijke psychische verschijnselen.

Om den invloed van deze zelf suggestie aan te toonen, wil ik een geval mededeelen, dat ditmaal niet een zenuwlijder betreft, maar dat desalniettemin treffend is. Een kunstschilder, een kennis van me, vertelde mij 't volgende:

»Een paar dagen geleden, klom ik op een muur 0111 een bloem te plukken cn bezeerde me daarbij aan den binnenkant van de linker

knie. Den volgenden morgen zag ik dat de plek

gezwollen was en voelde te dier plaatse hevige pijn. Daar ik dienzelfden dag op reis moest, heb ik gedurende een paar uur maar steeds tot mijzelf gezegd, dat ik geen pijn meer had en dat liet beetje dat ik soms meende te voelen, niet de moeite waard was 0111 er bij stil te staan. Op het oogenblik dat ik vertrok kon ik op de gezwollen plek drukken, zonder de minste pijn te voelen, terwijl een paar uur te

Sluiten