Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is daarmede te bewijzen, dat de Christelijke ïeligie de eenige macht is, die ons op den duur voor het materialisme en pantheisme, voor het wetenschappelijk en ethisch scepticisme behoeden kan. Voor vele geleerden bestaat er tege_nwpordig maar één» wetenschap, n. 1. die der natuur. Letteren, histoiie, recht, godsdienst, zedelijkheid, die al te zamen de hoogste, ideale goederen der menschheid uitmaken, rekenen niet meer mede ot worden althans als minderwaardig beschouwd; en de wetenschappen, die er zich mede bezig houden, hebben dan alleen recht en aanspraak op haar naam, als zij de methode der natuuiwetenschap overnemen of bij deze zich laten inlijven. Welke cynische onverschilligheid en schromelijke onkunde er bij vele dezer mannen ten aanzien vau al deze geestelijke goederen der menschheid bestaat, hebben vertegenwoordigers van allerlei l ichting uit Haeckels werk over de raadselen der wereld met de stukken aangetoond. En Ladenburg heeft daarvan in zijne veelbesproken rede opnieuw een tastbaar bewijs geleverd. „Heilinden Köpfen ward es erst, als die Heiligkeit der Bibel bezweifelt und sie wie alle Bücher als Menschenwerk angesehen wurde." Ofschoon er in de oudheid bij de Grieken een bewonderenswaardig begin van wetenschappelijk onderzoek was, in de Middeleeuwen breidde zich weder eene diepe duisternis over de menschheid uit. „Unwissenheit und Aberglaube werden die herrschenden Machte, in ihrem Gefolge erscheinen Intoleranz, Inquisition, Hexenverfolgung, religiöser Wahnsinn" u. s. w. Maar Columbus, Kopernicus, Kepler, Newton ontstaken licht in die duisternis, de natuurwetenschap ontwaakte, de menschheid ging met reuzenschieden vooruit. En nu werd ingezien, dat het een droom was, „ein veimessener und ganzlich haltloser Traum, der dem Menschen seine nahen Beziehungen zum Schüpfer vorspiegelte, der ihn als sein Ebenbild geformt haben sollte." Dat er in den Bijbel geen openbaring van een bovennatuurlijk wezen voor ons ligt, is duidelijk. „Das Alte Testament ist das Werk phantasiereicher Menschen und auch das Neue Testament kann nicht göttlichen Ursprungs sein." Wonderen zijn er nooit geschied. „Alles in dei jSIatur Vorkommende ist natürlich, und das Uebernatürliche ent-

Sluiten