Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof geen wetenschap mogelijk is. Maar deze verandering is door Prof. van der Vlugt zeer overschat, als hij met het oog daarop het wetsvoorstel in betrekking tot de bijzondere universiteiten een anachronisme achtte ')• Immers, die verandering is niet eene vrucht van het liberale beginsel, maar een gevolg, dat aan de daartegen van Christelijke zijde rusteloos gevoerde bestrijding te danken is. Ze is van toevalligen, niet van principiêelen aard; ze is voortgekomen uit wijziging van toestanden, niet van overtuiging. De heer Troelstra sprak het dan ook niet alleen onverholen uit, dat dogma en wetenschap onvereenigbaar zijn, maar verklaarde tevens, dat de sociaal-democraten met den toestand, die aan de openbare hoogescholen bestaat, zeer ingenomen zijn en daarin geen verandering zouden willen aanbrengen -'). De strijd om het karakter van wetenschap en universiteit gaat ook veel te diep, dan dat hij door enkele welwillende uitspraken zou kunnen bijgelegd worden. De worsteling raakt de diepste godsdienstigzedelijke beginselen. Zij is, gelijk de Minister van Binnenlandsche Zaken in zijne redevoeringen in de Tweede Kamer overtuigend in het licht stelde3), een strijd tusschen de Christelijke en de metpositief-Christelijke, tusschen de oude en de nieuwe wereld- en levensbeschouwing, tusschen schepping en ontwikkeling, revelatie en evolutie; zij gaat om de al of niet erkenning van het feit der zonde en der verlossing, zij wordt beheerscht door de vraag: wat dunkt u van den Christus? En vandaar dat, als dit principieele vraagstuk aan de orde komt, de partijen rechts en links zich toch weer groepeeren, niet naar de welwillendheid van sommige leden, maar naar de logica der beginselen1). Met de neutraliteit en de onbevooroordeeldheid der wetenschap blijkt het dan altijd weer niet in strijd te zijn, om van de wijsgeerige beginselen van Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Comte, Scholten, Opzoomer uit te gaan, maar wel, om zich te plaatsen op den grondslag der belijdenis van den Christus naar de Schriften.

1) Handelingen van de Tweede Kamer 1904 bi. 1-278.

2) T. a. p. bl. 1'298. 1299.

3) T. a. p. bl. 1356 v. en 1436 v

4) Art. Rationalisme in de Standaard. 25 Maart 1904.

Sluiten